Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, badania i analizy techniczne, produkcja doświadczalna, usługi badawcze.


Dane kontaktowe:

ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Polska, 24-110 PuławyInstytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach jest instytutem badawczym o wieloletnich tradycjach, podlegającym nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przedmiotem działania Instytutu są między innymi:
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (nawozów mineralnych, mineralnych środków paszowych, chemicznych produktów nieorganicznych – amoniaku, kwasu azotowego, mocznika; organicznych – metanolu, formaldehydu, melaminy; przetwórstwa wybranych tworzyw sztucznych – trioksanu, dioksolanu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zakresu technologii i inżynierii chemicznej),

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego ( w zakresie ochrony środowiska, w tym bezodpadowych technologii oczyszczania strumieni technologicznych oraz wpływu nawozów mineralnych i naturalnych na produkcję rolniczą i jej jakość oraz na środowisko naturalne),

- badania i analizy techniczne (wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych składu i czystości wody, powietrza itp., analizowanie źródeł potencjalnych zanieczyszczeń np. nawozami, dymami i ściekami),

- prace badawcze i wdrożeniowe (w zakresie produkcji i stosowania nawozów mineralnych (w tym nawozów płynnych i zawiesinowych oraz ich wpływu na środowisko naturalne), katalizatorów, sorbentów, ekstraktów roślinnych (ekstrakty chmielowe), oraz innych produktów wytwarzanych w zakładach nawozowych),

- produkcja doświadczalna (nawozy mineralne (koncentraty mikroelementowe INSOL, do fertygacji upraw szklarniowych, nawozy zawiesinowe NP, PK, NPK), katalizatory dla przemysłu chemicznego, sorbenty, nośniki, kule ceramiczne, granulat i ekstrakt chmielowy, formalina odczynnikowa, aparatura badawcza - reaktory bezgradientowe),

- usługi badawcze (badania instalacji przemysłowych, projektowanie procesów chemicznych ze wspomaganiem komputerowym, prace eksperckie w obszarze przemysłu nawozowego, analizy chemiczne, opinie dotyczące właściwości fizykochemicznych nawozów mineralnych, prace normalizacyjne).