Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław sp. z o.o.

Podstawową działalnością Spółki jest gospodarka odpadami w tym zbiórka, przetwarzanie odpadów i odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych


Dane kontaktowe:

ul. Osadowa 1
Polska, 32-329 BolesławPodstawową działalnością ZGK „Bolesław” sp. z o.o. jest unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, a także ich zbieranie i transport. Wobec powyższego Zakład eksploatuje następujące instalacje:

  1. Instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w której są wytwarzane ze zmiesznych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych surowce wtórne,
  2. Kompostownię odpadów organicznych, 
  3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  4. Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowe),
  5. Składowisko odpadów obojętnych,
  6. Halę do rozbiórki wielkogabarytów.

W wyniku prowadzonej działalności posiadamy w ciągłej sprzedaży następujące surowce wtórne:

- twardy plasik

- mix PET-a

- mix folii

- papier z odpadów komunalnych

- papier z odpadów selektywnie zebranych

- metale żelazne

- metale nieżelazne (puszka aluminiowa)

- szkło

- opakowania wielomateriałowe