Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną Firma Plastech Paweł Wiśniewski przekazuje do wiadomości Użytkowników wortalu Plastech.pl niniejszy regulamin i zobowiązuje ich do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 1. Definicje
 2. Warunki techniczne świadczenia Usług
 3. Rejestracja Użytkowników
 4. Prawa własności intelektualnej
 5. Opłaty
 6. Odpowiedzialność
 7. Zmiany regulaminu
 8. Postanowienia końcowe
1. Definicje
Punkt 1.1Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu Plastech, wotalu tworzyw sztucznych i opakowań, znajdującego się pod adresami internetowym www.plastech.pl i www.plastech.biz
Punkt 1.2Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 • Plastech - rozumie się przez to firmę Plastech Paweł Wiśniewski z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, przy ul. Relaksowej 4, NIP 879-174-87-78,
 • Serwisie (Plastech) - rozumie się przez to platformę informacyjno-biznesową podłączoną do sieci Internet,
 • Użytkowniku - rozumie się przez to każdą osobę (fizyczną, prawną albo inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 • Usługach - rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Plastech Paweł Wiśniewski
2. Warunki techniczne świadczenia Usług
Punkt 2.1Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne są następujące czynniki:
 • połączenie z siecią Internet,
 • najnowsza wersja przeglądarki Firefox albo zgodna z nią inna przeglądarka,
 • obsługa Java Script i Cookies.
Punkt 2.2Strony Serwisu są optymalizowane do minimalnej szerokość 1280px.
3. Rejestracja Użytkowników
Punkt 3.1Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
Punkt 3.2Rejestracja Użytkownika umożliwia korzystanie z Usług Serwisu.
Punkt 3.3Aby się zarejestrować Użytkownik musi założyć w Serwisie osobiste konto wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
Punkt 3.4Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, a w szczególności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Serwis zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.).
Punkt 3.5Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępniania swoich danych w sieci Internet przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ust. O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Punkt 3.6W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Serwis może przetwarzać dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
Punkt 3.7Serwis nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.
Punkt 3.8Użytkownik zarejestrowany w Serwisie ma dostęp do swoich danych, które może według uznania modyfikować lub usunąć.
4. Prawa własności intelektualnej
Punkt 4.1Serwis stanowi bazę danych w rozumieniu Ust. z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i jest chroniony prawem.
Punkt 4.2Użytkownik może zamieszczać odnośniki prowadzące, do którejkolwiek ze stron Serwisu.
Punkt 4.3Wykorzystanie danych z Serwisu jest dozwolone wyłącznie za zgodą Plastech. Zgodę taką można w uzasadnionych przypadkach uzyskać kontaktując się z Plastech via e-mail.
5. Opłaty
Punkt 5.1Korzystanie z Serwisu i poszczególnych Usług jest dobrowolne.
Punkt 5.2Wszystkie Usługi poza wymienionymi w Załączniku 2 są bezpłatne.
Punkt 5.3Usługi płatne świadczone przez Plastech są wyraźnie zaznaczone, a szczegółowe zasady dotyczące opłat obowiązujących w Plastech.pl zawiera Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
Punkt 5.4Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
6. Odpowiedzialność
Punkt 6.1Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia umieszczane w Serwisie, a także za utratę danych spowodowaną działalnością osób trzecich lub awarią urządzeń elektronicznych.
Punkt 6.2Serwis zastrzega sobie prawo do decyzji o tym, czy dane treści będą publikowane.
Punkt 6.3Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Usług.
Punkt 6.4Na stronach Serwisu zabrania się:
 • publikowania treści o charakterze bezprawnym, informacji nieprawdziwych czy wulgarnych,
 • niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania konta Użytkownika,
 • łamania zasad Netykiety Sieciowej,
 • działania na szkodę innych Użytkowników,
 • działania na szkodę Serwisu Plastech.pl.
W wyżej wskazanych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usług bez możliwości zwrotu dokonanych opłat.
7. Zmiany regulaminu
Punkt 7.1Plastech zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Usług Plastech.pl.
Punkt 7.2Każdy Użytkownik w momencie logowania się w Plastech.pl zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a Plastech wygasa.
8. Postanowienia końcowe
Punkt 8.1Każdy Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej oraz niniejszym Regulaminem.
Punkt 8.2W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej aktów prawnych, a wszelkie spory wynikające z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu strony poddają jurysdykcji właściwych sądów polskich.
Punkt 8.3Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, a wszelkie zmiany, których dokonywanie zastrzega sobie Plastech.pl, będą publikowane na w/w stronie.