2004 rok zamknięty w ZAT S.A.

Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki ZAT S.A. za rok obrotowy 2004, przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2004, sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki, udzielenie absolutorium Zarządowi ZAT S.A. oraz członkom Rady Nadzorczej za miniony rok – między innymi takie uchwały podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tarnowskich Azotów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAT S.A. odbyło się 29 czerwca br. w Warszawie i podjęło szereg istotnych dla naszej Firmy uchwał. Rozpatrzono i przyjęto Sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok. Zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2004. Wszystkim członkom Zarządu oraz wszystkim członkom Rady Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004.

Walne Zgromadzenie ZAT S.A. dokonało zmian w Radzie Nadzorczej Firmy i powiększyło jej skład do 9 członków. Odwołano Marka Bryczka (MSP), a powołano: Bogdana Kokoszkę (MSP) i Daniela Więzika (kancelaria Prezydenta III RP). Nowy przewodniczącym Rady został Mirosław Filip (Nafta Polska S.A.).

Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2004, w tym na wnioskowaną przez Zarząd, nagrodę dla pracowników Zakładów w wysokości pełnego miesięcznego uposażenia.

Przypomnijmy, za rok 2004 ZAT S.A. odnotowały następujące wyniki:
  • przychód netto ze sprzedaży: 1,1 mld złotych
  • zysk ze sprzedaży: 115,0 mln złotych
  • zysk neto: 52,1 mln złotych
Średnie zatrudnienie wyniosło 2510 osób.