Dotacje na innowacyjne inwestycje


Wysokość dotacji
Wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu:
 • nie może być niższa niż 500 000,00 PLN oraz
 • musi być mniejsza niż równowartość 15 mln EUR oraz wartość kosztów kwalifikowanych musi być mniejsza niż 25 mln EUR.

Maksymalny udział dofinansowania w całości kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
 • dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:
  - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,
  - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy),
  - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego,
 • dla średnich przedsiębiorców:
  - 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,
  - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy),
  - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego.

W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 500 projektów inwestycyjnych.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla lokalizacji projektu. Lista adresowa RIF jest dostępna na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): www.parp.gov.pl/rif.php

Gdzie uzyskać informacje?
Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków zawarte są na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl/strukturalny8.html