Polska branża chemiczna popiera Światową Kartę Responsible Care

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Wojciech Lubiewa - Wieleżyński przesłał na ręce Jose Maria Bach’a - Przewodniczącego Responsible Care, programu działającego przy Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego CEFIC, Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care. To kolejny ważny głos polskiej branży chemicznej na arenie międzynarodowej i nie jedyny. Korzystnie prezentują się także efekty wdrażania Programu Responsible Care przez polskich wytwórców i dystrybutorów chemikaliów.

Deklaracja Poparcia, podpisana przez Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, jest odpowiedzią na inicjatywę Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) powstałą wiosną tego roku podczas obrad w Dubaju, a polegającą na wprowadzeniu Światowej Karty Responsible Care. Karta jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami, zobowiązuje również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego. Karta spotkała się z dużym uznaniem Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annan’a, który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. Poparcie dla zapisów Karty złożyło do tej pory kilkanaście Narodowych Stowarzyszeń Chemicznych. Polska branża dołączyła właśnie do tego grona.

Przy tej okazji warto przyjrzeć się pozytywnym efektom wdrażania idei Responsible Care w Polsce w 2005 roku. W naszym kraju Program „Odpowiedzialność i Troska” realizuje 37 firm branży chemicznej i branż pokrewnych. Ich dobrowolne działania na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa prowadzonych procesów i ochrony zdrowia ludzkiego przynoszą konkretne i wymierne korzyści.

Łącznie firmy te, w 2005 roku, wydały ponad 460 mln zł na:
  • ochronę środowiska – 87 zadań na kwotę: 431.103.893 zł
  • bezpieczeństwo procesowe i pracy – 69 zadań na kwotę: 15.667.362 zł
  • ochronę zdrowia i profilaktykę – 40 zadań na kwotę: 418.040 zł
  • bezpieczeństwo obrotu chemikaliami – 27 zadań na kwotę: 10.773.063 zł
  • inne działania w tym m.in. komunikacja, edukacja – 63 zadania: 2.586.188 zł

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, ogromnej (w stosunku do poprzednich lat) dynamiki kosztów ponoszonych na ochronę środowiska – wzrost o 510 %, czy inwestycji w bezpieczeństwo procesowe – wzrost o 240 %.

W finansowaniu tych działań, coraz większy udział mają, inne niż własne, źródła finansowania. W 2005 roku ze środków UE oraz kredytów z Banku Ochrony Środowiska dofinansowano realizację: 4 zadań z zakresu ochrony środowiska i 1 zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy, na łączną kwotę 89 596 000 zł, co stanowiło 19,5% ogółu poniesionych kosztów. Wcześniej wartość ta wynosiła zaledwie 1 % ogółu wydatków.

Warto wiedzieć, że ...
Program "Responsible Care" stanowi światową inicjatywę przemysłu chemicznego, która zobowiązuje zakłady chemiczne do wspólnej pracy w osiąganiu ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. Program "Responsible Care" realizowany jest przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 52 krajach na świecie, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej. Jego sygnatariuszami są miedzy innymi takie czołowe koncerny chemiczne jak: BASF, BP Chemicls, Shell Chemicals, Degussa, Henkel, Monsanto Neste Oy, Dow Europę, DuPont, Bayer, DSM, Elf Atochem., Rhodia, Norsk Hydro, Akzo Nobel Industries itp.

W Polsce, Program działa od 1992 roku pod nadzorem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i nosi nazwę „Odpowiedzialność i Troska”. Obecnie skupia 37 firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i recyklingiem, a Sekretariat Programu prowadzi włocławska firma „Chemeko”. Program "Odpowiedzialność i Troska" posiadając istotną rangę wśród systemów zarządzania środowiskowego został w "Polityce ekologicznej Państwa na lata 2003-2006" uznany za system, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców oraz za inicjatywę sprzyjającą rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania instytucji publicznych ze sferą biznesu.

A wszystko zaczęło się tak:
W 1984 roku Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych, mający na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Program miał w swoich założeniach zapewnić elastyczne reakcje na potrzeby społeczności lokalnych i pozwolić na rzeczową informację o faktycznym oddziaływaniu tego przemysłu na otoczenie. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli.

Szerzej o Responsible Care na stronie: www.rc.com.pl