Baltic plastic products

Producent zamknięć PCO1881, PCO1810 i 48mm


Dane kontaktowe:

ul. Krasto 39
Litwa, 54477 Neveronys, LTUAB "Baltic Plastic Products" (Spóùka z ograniczonà odpowiedzialnoúcià) jest to spóùka uýywajàca najbardziej nowoczesny sprzæt, najbardziej postæpowe technologie oraz materiaùy najwiækszej jakoúci. Zatrudnia pracowników o wielkim doúwiadczeniu. Spóùka dàýy do uùatwienia Pañstwu drogi do sukcesu. Obecnie moýemy úmiaùo stwierdziã, ýe jesteúmy liderami w produkowaniu korków w krajach nadbaùtyckich i nie tylko. Nasza spóùka nie pozostaje w tyle od úwiata, rozwijajàcego siæ w tak szybkim tempie.
Spóùka "Baltic Plastic Products" oferuje najwiækszej jakoúci korki do róýnego rodzaju butelek PET, sùoików, butelek na leki itd. Wykwalifikowany personel, præýny sposób zarzàdzania spóùkà, pociàgajàce opakowanie produkcji oraz najbardziej nowoczesne technologie zawsze pomagajà nam i naszym partnerom w osiàganiu swoich celów oraz lepszych wyników.

Obecnie spóùka produkuje korki róýnego rodzaju oraz wielkoúci, a takýe wykonuje specjalne zlecenia. Jeýeli posiadacie projekt, ale nie macie do kogo zwróciã siæ z pomocà w jego realizacji, chætnie przyjdziemy z pomocà, przeprowadzimy negocjacje oraz wyprodukujemy produkt, przeznaczony wyùàcznie dla Pañstwa.

Spóùka stale siæ troszczy o swoich klientów. W procesie wdràýania nowej linii uczestniczà nasi mechanicy. Pomagajà w uporzàdkowaniu sprzætu, a w przypadku pojawienia siæ problemów, potrafià je operatywnie i jakoúciowo rozwiàzaã. Ciàgle sprawdzamy zgodnoúã jakoúci produkcji z wymaganiami technicznymi klienta w celu unikniæcia problemów, mogàcych siæ pojawiã w przyszùoúci.