Regulamin Serwisu Internetowego Plastech

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.plastech.pl (www.plastech.biz) (zwanego dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem").
  2. Serwis internetowy prowadzony jest przez firmę Plastech Paweł Wiśniewski spółka komandytowo-akcyjna.
  3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
   1. Pocztę tradycyjną, kierowaną na adres: ul. Relaksowa 4, 87-100 Toruń;
   2. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@plastech.pl;
   3. telefonicznie, pod numerami:
    • +48 56 6229037 lub
    • +48 56 6581511;
   4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.plastech.pl (www.plastech.biz), w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
  7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
  10. Serwis internetowy jest adresowany do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 2. Definicje

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.plastech.pl (www.plastech.biz), którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać Zamówienia odpłatnych Usług, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

  Usługodawca - Plastech Paweł Wiśniewski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Relaksowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956717, kapitał zakładowy: 50 000 zł (wpłacony w całości), NIP 9562374503, REGON 521488202;

  Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (dalej jako: "Przedsiębiorca"), która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

  Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

  Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Pakiet – Usługa lub zestaw odpłatnych Usług, w szczególności o charakterze marketingowym, reklamowym lub innym zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu oraz informacjami w nim prezentowanymi, w tym w szczególności polegający na dodaniu wpisu w katalogu firm w Serwisie, publikacji oferty, dodaniu i prezentowaniu oferty pracy, artykułu sponsorowanego, reklamy wysyłkowej. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

  Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako: "Umowa") wybranego przez Użytkownika Pakietu lub innej Usługi odpłatnej wskazanej w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Regulamin – niniejszy dokument.

 3. Zasady korzystania z serwisu

  1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
  2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
   • urządzenie z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
   • o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
  4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługi

  1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacji prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę, informacji o charakterze reklamowym i marketingowym, oraz informacji o dostępnych Pakietach;
   2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
   3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Pakiet oraz inne odpłatne Usługi;
   4. udostępnienie podstron forum tematycznego, w ramach którego Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje na tematy związane z charakterem i specyfiką Serwisu;
   5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   6. świadczenie Usługi Newsletter.
  4. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego z Pakietów. Usługodawca może oferować również Zamówienie innych niż Pakiety Usług odpłatnych lub Zamówienie ich w inny sposób niż za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników poprzez informacje w Serwisie. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 3 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
  5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym również informacji o charakterze reklamowym i marketingowym. Informacje prezentowane w Serwisie mogą pochodzić też od samych Użytkowników lub stanowić informacje o ich działalności, przy czym informacje takie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami prezentowanymi w Serwisie, o których mowa w zdaniu poprzednim a informacjami prezentowanymi bezpośrednio przez Użytkowników, w tym w szczególności w ramach ich informacji handlowych, wiążące dla Użytkowników są informacje prezentowane bezpośrednio przez Użytkownika prezentującego informacje handlowe.
  6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  7. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta Użytkownika.
  8. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
  9. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych podanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika do przesłania dodatkowo drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy Rejestracji. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika, o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie bądź ich ponownego przesłania, w każdym czasie, w tym już do dokonaniu Rejestracji.
  11. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu konta przez Użytkownika.
  12. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
  14. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
  15. Usługodawca udostępnia Użytkownikom forum tematyczne w ramach, którego Użytkownik ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi związanych z tematyką Serwisu.
  16. Dodawanie wypowiedzi w ramach forum tematycznego w Serwisie jest możliwe wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto i po zalogowaniu się do niego.
  17. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
  18. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  19. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
  20. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych i/lub mailingów reklamowych, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter i Usługa Mailingów reklamowych). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych i/lub Mailingów reklamowych. Newsletter i/lub Mailing reklamowy jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
  21. Użytkownik, który dokonał zapisu na Mailing reklamowy może otrzymać od Usługodawcy rabaty lub promocje na Usługi, jak również dodatkowe Usługi i informacje o Usługach oraz takich rabatach, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
  22. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Pakiety

  1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich, z zastrzeżeniem Pakietów zawierających Usługi "Top Oferta B2B" oraz "Mailing reklamowy", które mogą być wykorzystane przez Użytkownika, nie później niż w ciągu 18 (osiemnastu) miesięcy od daty ich Zamówienia.
  2. Informacje o możliwości Zamówienia Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej jak również aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
  4. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
  5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
  7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Pakietów. Prezentowane w Serwisie ceny są cenami netto. Usługodawca prezentuje ceny w złotych polskich oraz w euro. Usługodawca może też prezentować ceny Usług w innych walutach lub na życzenie Użytkownika wskazać taką cenę.
  8. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem lub dokonując przelewu bezpośrednio na wskazany w trakcie składania Zamówienie numer rachunku bankowego Usługodawcy. Płatność za Pakiet, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje dokonana w momencie otrzymania przez Usługodawcy informacji z systemu operatora płatności elektronicznej o dokonaniu płatności (w przypadku wybrania przez Użytkownika formy przelewu z wykorzystaniem płatności elektronicznie) lub w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy (w przypadku przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy).
  9. Użytkownik składający Zamówienie podaje Usługodawcy dane wskazane jako obowiązkowe, w tym w szczególności może zostać poproszony o przesłanie lub inne przekazanie Usługodawcy informacji niezbędnych do realizacji Zamówionego Pakietu, w tym informacji o swojej działalności lub ofercie, materiałów lub innych wskazanych przez Usługodawcę treści. Materiały te powinny zostać przekazane Usługodawcy na co najmniej 14 (czternaście) dni przed uzgodnioną z Użytkownikiem datą rozpoczęcia świadczenia Usługi lub Usług w ramach Zamówionego Pakietu.
  10. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia niezbędnych do realizacji Zamówionego Pakietu danych lub treści, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przekazanie brakujących danych, informacji lub materiałów kontaktując się z nim e-mailowo lub telefonicznie, na podane w trakcie składania Zamówienia dane. Realizacja Zamówionego Pakietu jest w takim przypadku uzależniona od przekazania przez Użytkownika brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji Zamówienia nie biegnie do czasu uzyskania przez Usługodawcę brakujących informacji, zgodnie z informacjami w Serwisie.
  11. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Pakiet. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  12. Poza Zamówieniami Pakietów, o których mowa w ppkt. powyżej, Usługodawca umożliwia również Zamówienie Usług indywidualnych, w tym w szczególności o charakterze reklamowym, w szczególności w postaci reklam bannerowych lub reklamy na rynkach zagranicznych. W celu złożenia Zamówienia na Usługi indywidualne, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą e-mailowo lub telefonicznie, uzgadniając warunki realizacji (w tym zakres i wygląd reklamy) oraz płatności za Usługę.
  13. W przypadku Przedsiębiorców będących w stałych stosunkach gospodarczych z Usługodawcą, Usługodawca może przewidywać również odrębne zasady realizacji lub płatności za Pakiety oraz inne Usługi odpłatne, w tym w szczególności możliwości otrzymania faktury z odroczonym terminem zapłaty. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalane są między stronami indywidualnie – w drodze korespondencji e-mailowej lub telefonicznie. W celu uzyskania informacji o możliwości Zamówienia na warunkach, o których mowa w niniejszym ppkt. Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą e-mailowo lub telefonicznie, pod adresem lub numerem telefonu, wskazanymi w pkt. I Regulaminu.
  14. Do składania Zamówienie na Usługi i Pakiety, o których mowa w ppkt. 14 i 15, o ile nie zastrzeżono lub nie uzgodniono wyraźnie inaczej, stosuje się pozostałe warunki i zasady świadczenia Usług wskazane w niniejszym Regulaminie.
 6. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik jest zobowiązany do:
   1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
   2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
   3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
   4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
   5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie, w tym w szczególności w ramach forum tematycznego w Serwisie.
  3. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ppkt. 6 powyżej, ma zastosowanie również do innych treści czy materiałów przekazywanych przez Użytkownika Usługodawcy w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności informacji i materiałów przekazywanych Usługodawcy w celu skorzystania z nich dla realizacji Zamówionego przez Użytkownika Pakietu lub innej odpłatnej Usługi.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych Usługodawcy dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, które przekazuje Usługodawcy w celu realizacji Usługi. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących tych treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia realizacji Usługi.
  6. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
  7. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.
  8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi (w tym Usług płatnych) zamówionych przez danego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
   • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
   • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
   • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
   • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy,
   • w przypadku gdy dany Użytkownik jest nieaktywny w Serwisie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, w tym w szczególności jeśli w tym czasie nie logował się do swojego Konta.
  9. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
  10. Treści publikowane lub w inny sposób dodawane bądź przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym w szczególności treści niezbędne do realizacji Usług, w tym Pakietów mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: "Licencją").
  11. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
   • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
   • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
   • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
   • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
   • publiczne wyświetlenie,
   • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
  12. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści, o których mowa w ppkt. 14 powyżej, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie lub inne przekazanie Usługodawcy zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na przekazanie tych elementów Usługodawcy i udzielanie dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
  13. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
  14. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie oraz w materiałach reklamowych czy marketingowych.
  15. W ramach korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta w Serwisie.
  16. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku, o którym mowa w ppkt. 18 powyżej, i jego publiczne udostępnianie w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę w Serwisie, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy, marketingu i promocji.
  17. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie Serwisu, Usług działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej Serwisu i jej podstronach oraz materiałach marketingowych, promocyjnych i reklamowych - na czas nieokreślony (do odwołania).
  18. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Usługodawcy, Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
  19. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 7. Odpowiedzialność

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonych w ramach treści reklamowych czy marketingowych rozpowszechnianych przez Usługodawcę w ramach Pakietów oraz innych Usługi odpłatnych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Użytkownika.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w zakresie prezentowanym w ramach treści reklamowych czy marketingowych rozpowszechnianych przez Usługodawcę w ramach Pakietów, innych Usługi odpłatnych oraz innych miejscach w Serwisie, w tym realizowanych przez niego usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 1000 złotych netto.
  6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z informacji prezentowanych w ramach treści reklamowych czy marketingowych rozpowszechnianych przez Usługodawcę w ramach Pakietów oraz innych Usługi odpłatnych lub innych oświadczeń i treści, przekazywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 8. Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Plastech Paweł Wiśniewski spółka komandytowo-akcyjna, ul. Relaksowa 4, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej: info@plastech.pl.
  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 9. Ochrona danych osobowych

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Regulamin jest dostępny w języku polskim oraz angielskim.
  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. O ile inaczej nie wskazano, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
  7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika.
  8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Operator płatności elektronicznych

Operatorem płatności elektronicznych jest Paynow.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Mastercard and Visa