Systemy wentylacyjne dla wtryskowni

Systemy wentylacyjne dla wtryskowni…
Nowoczesne instalacje odciągowe i systemy wentylacyjne hal przemysłowych pozwalają na skuteczne odprowadzenie ciepła oraz na jego pełne zagospodarowanie. Badania dowodzą, że praca w wysokojakościowym powietrzu, pozbawionym zanieczyszczeń w postać par, gazów i pyłów sprzyja pracownikom, których wydajność wzrasta nawet o kilkanaście procent. Dodatkowo, wpływa to na poprawę ich komfortu oraz bezpieczeństwo pracy. Brak możliwości zarządzania ilością i jakością powietrza z hal przemysłowych, generuje tylko niepotrzebne straty ciepła, które racjonalnie wykorzystane posłuży do ogrzania wody użytkowej oraz pomieszczeń technicznych. Przy wykorzystaniu powietrza znad wtryskarki oraz odzysku ciepła z układu jej chłodzenia, w ciągu roku można zmniejszyć wydatki na energię grzewczą nawet o 50%.

Atutem montażu centralnych układów odciągowych jest możliwość pełnego zarządzania dystrybucją powietrza technologicznego. Pochodzące z procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych ciepło, może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń technicznych oraz wody użytkowej. Zainstalowane nad każdą maszyną odciągi miejscowe, pozwalają na pełne usunięcie emitowanych zanieczyszczeń oraz odzysk ciepła, pochodzącego bezpośrednio ze źródeł ich emisji w trakcie trwania procesu technologicznego. Odzysk ciepła, dzięki zastosowaniu energooszczędnych instalacji, to zatem oszczędności finansowe w postaci mniejszych kosztów zużycia energii, niższe koszty eksploatacji oraz skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, a w konsekwencji podwyższenie jego wydajności.

System wentylacyjny hal przemysłowych, wyposażony w odciągi miejscowe, jest konieczny szczególnie w przypadku braku zastosowania hermetyzacji urządzeń przetwórczych, gdzie podczas procesu następuje wydzielanie szkodliwych substancji. W przypadku formowania wtryskowego tworzyw istotną rolę odgrywają właśnie szkodliwe, lotne związki chemiczne oraz bardzo wysokie temperatury, dochodzące nawet do 300 °C. Największa ilość ciepła emitowana jest w momencie zmiany stanu skupienia tworzywa w cylindrze plastyfikującym wtryskarki.

systemy wentylacyjne dla wtryskowni


Optymalnie dobrany i wykonany system wentylacji powinien uwzględniać takie czynniki jak: wielkość hali, jej wysokość, kubaturę, usytuowanie innych pomieszczeń względem hali, współistnienie instalacji wentylacyjnej z pozostałą infrastrukturą, a także okresową kontrolę sprawności i jakości funkcjonowania instalacji. Jednocześnie instalacje odciągowe powinny być ściśle podporządkowane przepisom ochrony przeciwpożarowej, a zatem w pełni współpracować z pozostałymi eksploatowanymi urządzeniami.

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, instalacja systemów odciągowych zalecana jest wszędzie tam, gdzie w trakcie trwania procesu technologicznego następuje wydzielanie ciepła oraz substancji szkodliwych dla zdrowia. Zasady dotyczące projektowania, montażu oraz eksploatacji instalacji wentylacyjnych ściśle regulują krajowe oraz międzynarodowe zapisy prawne. Najważniejsze odnajdziemy w ustawach: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska, Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Najistotniejszą kwestią powyższych regulacji jest optymalizacja bezpieczeństwa pracy oraz racjonalne wykorzystywanie energii cieplnej.

Projektowanie systemów grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych, musi odpowiadać ogólnoprzyjętym standardom. Szczegółowe zasady wentylacji budynków określa norma PN-EN 15251, normalizująca europejskie przepisy. Jej wymagania uwzględniają jakość powietrza oraz warunki termiczne przyjęte w formie wymogów dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Niezbędne jest więc określenie szczegółowych wymagań odnoszących się do konkretnego przedsięwzięcia, a więc warunków panujących w pomieszczeniu, charakteru prowadzonej działalności oraz zachodzących tam procesów fizyko-chemicznych. Dopiero na ich podstawie możliwe jest określenie objętościowego strumienia powietrza wentylacyjnego jest wypadkową następujących zmiennych: powierzchni pomieszczenia, liczby przebywających tam osób oraz utrzymującego się w powietrzu stężenia dwutlenku węgla. Głównym celem zapisów Polskiej Normy jest poprawa komfortu pracowników oraz oszczędności wynikające z eksploatacji urządzeń, mogące korzystnie wpływać na ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Na uwagę przetwórców tworzyw sztucznych zasługują systemy firmy Ozzone dedykowane do wtryskowni. W urządzeniach zastosowano proste i sprawdzone rozwiązania. Produkowane są w oparciu o certyfikat TUV potwierdzający klasę szczelności D instalacji wg normy PN-EN 1507:2007, gwarantując wysoką sprawność instalacji. Systemy chłodnictwa przemysłowego oraz odciągi przemysłowe Ozzone rekomenduje marka Plastigo.

Czytaj więcej: Urządzenia peryferyjne 152

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych:
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81