Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC

 
Dane kontaktowe:
ul. Żołnierzy WIN 22
Polska, 22-200 Włodawa

Opis działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie jest świadczenie usług komunalnych, a w szczególności:

 • przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie;
 • utrzymanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadającej się w całości lub części do odzysku;
 • utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;
 • utrzymanie i eksploatacja kwater balastu – instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;
 • wysegregowywanie, rozdrabnianie, obróbka, produkcja paliwa alternatywnego lub komponentów do produkcji paliwa;
 • organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zamykanie i rekultywacja składowisk;
 • monitoring składowisk;
 • transport odpadów;
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej;
 • zagospodarowanie odpadów azbestowych;
 • utrzymanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i infrastruktury składowiska, kompostowni Zakładu;
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej zebranych, odbieranych, wysegregowanych transportowanych odpadów i zagospodarowanych oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.