Rola uszczelek w działaniu maszyn

Rola uszczelek w działaniu maszyn
Uszczelki to centralny element składowy cylindra hydraulicznego i innych komponentów układu hydraulicznego we wtryskarkach.

W przypadku wtryskarek posiadających komponenty hydrauliczne z różnych przyczyn pożądana jest praca bez nieszczelności. Uszkodzenie systemu uszczelnień ma bezpośredni niekorzystny wpływ na funkcjonalność maszyny, ale również na otoczenie.

W wyniku przecieków wewnętrznych występują zakłócenia w pracy maszyn, problemy z dokładnością pozycjonowania, obniżenie wydajności maszyny, podwyższenie kosztów energii. Z kolei w wyniku przecieków zewnętrznych występuje zanieczyszczenie środowiska, pogorszenie bezpieczeństwa maszyny, pogorszenie bezpieczeństwa pracy.

Powyższe informacje powinny być pomocne przy ocenie uszkodzeń uszczelnień na wtryskarkach. Rozpoznanie przyczyny stanowi podstawę do wyeliminowania uszkodzeń w przyszłości i uzyskiwania dużej dyspozycyjności maszyn. Każdy użytkownik powinien przy wymianie zużytych uszczelek korzystać z okazji, by na podstawie wyglądu uszkodzeń określać ich przyczyny i w miarę możliwości usuwać wykryte źródła błędów.

Zasady obchodzenia się z elementami uszczelniającymi są niezwykle istotne. Staranne obchodzenie się z uszczelkami, także podczas przechowywania, ma decydujące znaczenie dla działania poszczególnych uszczelek oraz całych systemów uszczelnień. Nawet małe uszkodzenia w obszarze krawędzi uszczelniających mogą być przyczyną widocznych nieszczelności lub kompletnej awarii systemu uszczelnienia. Przy magazynowaniu uszczelek należy stosować się m.in. do zaleceń mówiących, że uszczelki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, miejsce składowania powinno być chłodne, suche, wolne od pyłów i zaciemnione. Nie wolno przechowywać uszczelek wspólnie z rozpuszczalnikami, paliwami silnikowymi, materiałami smarnymi, chemikaliami.

Przed zamontowaniem uszczelek należy zadbać o to, aby konieczne pochylenia wejściowe na tłoczyskach i rurach cylindrów były zaokrąglone i pozbawione gratu, a zakończenia gwintów i ostre krawędzie były przykryte. Pył, zanieczyszczenia, wióry i inne ciała obce muszą być starannie usunięte. Uszczelki oraz elementy konstrukcyjne należy naoliwić i nasmarować, przy czym stosować wolno jedynie smary bez dodatku fazy stałej.

W tym momencie warto poznać cenne wskazówki m.in. odnośnie montażu dwuczęściowych zespołów uszczelniających tłoczysko.

W celu przeprowadzenia montażu dwuczęściowego zespołu uszczelniającego tłoczysko, składającego się z pierścienia kształtowego z PTFE oraz elastomerowego elementu naprężanego wstępnie, należy ręcznie włożyć element naprężany wstępnie do rowka pod uszczelkę. Następnie ścisnąć pierścień kształtowy z PTFE nadając mu kształt nerki i umieścić w rowku tak, aby krawędź uszczelniająca była skierowana w stronę z której działa nacisk. Należy przy tym bezwzględnie unikać utworzenia ostrych załamań uszczelki. Następnie należy rozmieścić pierścień kształtowy w rowku nadając mu z powrotem pierwotny kształt oraz przeprowadzić kalibrowanie pierścienia przy pomocy trzpienia kalibrującego lub używając bezpośrednio tłoczyska. Jeśli uszczelka jest kalibrowana bezpośrednio przy pomocy tłoczyska, należy przewidzieć wystarczająco długie pochylenie wejściowe. Cały montaż musi odbywać się wyłącznie przy pomocy elementów o zaokrąglonych krawędziach.

Czytaj więcej: Wtryskarki 441