Unijne dotacje dla biosektora

Unijne dotacje dla biosektora Komisja Europejska uruchomiła nowy program działań na rzecz rozwoju firm działających w obszarze gospodarki odnawialnej. Inicjatywa Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) realizowana będzie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego między Unią Europejską a konsorcjum Bio-based Industries Consortium (BIC). Celem programu jest rozwój inwestycji oraz stworzenie konkurencyjnego rynku rozwiązań opartych o wykorzystanie biosurowców.

Program zakłada wsparcie europejskiego biosektora kwotą 3,7 mld euro w dziesięcioletnim okresie 2014-2024. Z tego 975 mln euro ma pochodzić ze środków, którymi dysponuje Bruksela, zaś pozostała kwota - 2,7 mld euro - to wkład BIC. Poprzez finansowanie badań oraz innowacyjnych projektów w ramach programu BBI zostaną utworzone nowe partnerstwa w takich obszarach, jak rolnictwo, leśnictwo, papiernictwo, branża chemiczna i energetyczna.

Celem programu jest zagospodarowanie niewykorzystywanej dotąd biomasy i odpadów jako surowców do produkcji wyrobów bez udziału paliw kopalnych. Najważniejszym elementem programu będzie stworzenie zaawansowanych biorafinerii oraz opracowanie nowoczesnych technologii, które pozwolą na przetwarzanie zasobów odnawialnych w chemikalia, materiały i paliwa.

Działania w ramach programu zorganizowane będą w pięć grup - od produkcji surowców po wytwarzanie gotowych produktów. W ten sposób program BBI ma wypełnić lukę między rozwojem technologii a jej komercjalizacją.

- Bioekonomia ma ogromny potencjał, co widać w inwestycjach realizowanych na całym świecie - mówi Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki. - Dzięki nowemu partnerstwu chcemy wykorzystać innowacyjne technologie do przetwarzania bezużytecznych dotąd zasobów odnawialnych i odpadów w "zielone" produkty: pożywienie, pasze, chemikalia, materiały i paliwa, wszystkie oparte na zasobach UE.

Projekt BBI ma stanowić przejście z gospodarki opartej na surowcach kopalnych i importowanych spoza UE w kierunku rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Pomysłodawcy spodziewają się, iż realizacja programu pozwoli utworzyć dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, z tego 80 proc. na terenach wiejskich. Ma także stanowić krok w kierunku poprawy sytuacji w przemyśle, zdywersyfikować dochody rolników oraz przyczynić się do przynajmniej 50-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań.

- BBI jest bezprecedensowym przykładem programu opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym, którego celem jest wprowadzenie na rynek biorozwiązań - uważa Peder Holk Nielsen, szef firmy Novozymes. - Jest to doskonała sposobność do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w różnych regionach Europy oraz do odwrócenia trendu do ucieczki inwestycji z naszego kontynentu.

Program BBI będzie realizowany w formie inwestycji w badania i innowacje. Pierwszy konkurs w ramach programu został ogłoszony w lipcu, w tym rozdaniu KE przyzna 50 mln euro. Ogłoszeniodawcy wydzielili 16 obszarów tematycznych, z których 10 dotyczy inwestycji w badania i innowacje (15 mln euro), pozostałe zaś - samych innowacji (35 mln euro).


Reportaże

Forum