Znak ekologiczny dla tworzyw termoplastycznych

Znak ekologiczny dla tworzyw… Znak ekologiczny "E" jest zastrzeżonym prawnie znakiem zgodności Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (znak towarowy nr 86669). Prawo oznaczania znakiem przyznawane jest dla wyrobów o zmniejszonej szkodliwości zdrowotnej i ekologicznej, nie zawierających produktów biobójczych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, zawierających nie więcej niż 0,01 proc. (ułamek masowy) metali ciężkich - Pb, Cd, Hg, Cr (VI), określanych na podstawie deklaracji producenta, bądź dystrybutora danego produktu i sprawdzanych przez jednostkę certyfikującą. Certyfikacja na znak ekologiczny "E" dotyczy grupy wyrobów o symbolu ICS: 87.040 - Farby i lakiery oraz ICS: 83.140 - Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

Jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do nadawania Znaku jest Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów (BNC) Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach (certyfikat akredytacji nr AC004).

Kryteria do certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny zostały zatwierdzone przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów z Tworzyw Sztucznych także dla wyrobów oksydegradowalnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Mogą to być wyroby wytwarzane dowolnymi technikami przetwórstwa z dodatkiem prodegradantów, przykładowo jako folia opakowaniowa, w tym folia do pakowania żywności czy ściółkowania, worki na odpady, torby używane w marketach, opakowania sztywne i pozostałe wyroby opakowaniowe, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich odpad nie zostanie ponownie przetworzony.

Procedura certyfikacji jest taka sama dla firm krajowych i zagranicznych i dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jeśli dany producent, jego przedstawiciel, bądź importer chce dla swoich gotowych wyrobów produkowanych seryjnie uzyskać znak "E" powinien wypełnić i odesłać wypełniony formularz wniosku (do pobrania ze strony internetowej IIMPiB). Po otrzymaniu wniosku jednostka certyfikująca w czasie nie dłuższym niż 45 dni, licząc od daty rejestracji, jest zobowiązana do wydania decyzji.

Certyfikacja jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich jest dostarczenie kompletu badań potwierdzającego ekologiczność produktu, w tym wyników badań starzeniowych dla produktów z dodatkami oksybiodegradowalnymi. Badania mogą być wykonane w Instytucie, jeśli do dokumentacji nie jest dołączony wynik. Wnioskodawca powinien wtedy dostarczyć próbki folii: rękaw, arkusz, torbę co najmniej o wymiarach 15 x 15 cm – 20 sztuk lub ok. 2 mb folii. Drugim warunkiem jest uiszczenie zapłaty za certyfikację - nadanie praw do certyfikatu na okres 3 lat wynosi 3,5 tys. zł. Koszty badań folii w akredytowanym laboratorium wynoszą ok. 16,8 tys. zł.

Przystępując do certyfikacji trzeba pamiętać o tym, że oprócz samej procedury sprawdzającej, czy dany produkt spełnia kryteria, BNC pełni rolę nadzorcy podmiotu, oraz certyfikowanego produktu. Weryfikuje utrzymanie standardów produkcyjnych, wyrywkowo pobiera do badań próbki z rynku, a niespełnienie warunków certyfikacji, prócz cofnięcia możliwości posługiwania się znakiem oraz certyfikatu, skutkować może, po wcześniejszym bezskutecznym wnioskowaniu o poprawę, powiadomieniem odpowiednich władz i/lub innych jednostek o odmowie przeprowadzenia działań korygujących przez producenta.

Znak "E" może być umieszczany na produkcie lub opakowaniu zbiorczym, zgodnie z opublikowaną przez IIMPiB formą graficzną, jego wysokość nie może być jednak mniejsza niż 5 mm. Jest on ważny wraz z certyfikatem, który zawiera m.in. nazwę i adres dostawcy, nazwę wyrobu i jego symbol klasyfikacji wg PKWiU/ICS, okres ważności certyfikatu.

Znak ekologiczny


Czytaj więcej:
Ekologia 559
Badania 225