Atrakcyjne studia podyplomowe na UTP

Rekrutacja na studia będzie miała charakter otwarty i ogólnopolski. Zapewni równe szanse dla kobiet (które będą szczególnie zachęcane do udziału na kierunkach technicznych) i mężczyzn. Nabór będzie poprzedzony kampanią promocyjną w mediach i portalach branżowych. Rejestracja prowadzona będzie głównie drogą elektroniczną. W związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów niż miejsc, kandydaci, oprócz dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedsiębiorstwie z sektora MMiŚP, będą musieli przedłożyć także list motywacyjny, w którym wskażą przydatność danego kierunku studiów dla wykonywanej przez siebie pracy. Na tej podstawie komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi również kierownik danych studiów, dokona kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie bądź umieści ich na liście rezerwowej.

Dodatkowe punkty preferencyjne podczas rekrutacji otrzymają osoby w wieku powyżej 50 lat. Po dokonaniu wpłaty wkładu własnego nastąpi zamknięcie list. Utworzone zostaną po dwie grupy 20-osobowe na każde realizowane w projekcie studia podyplomowe.


Absolwenci uzyskają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez JM Rektora UTP, oraz zaświadczenie uczestnictwa w projekcie unijnym. MMiŚP delegujące swojego pracownika i uczestniczące w projekcie uzyskają profesjonalne raporty z doradztwa oraz opracowaną strategię, umożliwiającą wdrożenie rozwiązań proekologicznych dedykowanych danej firmie zgodnych z jej potrzebami.

UTP


Projekt adresowany jest do:
  • sektora MMiŚP realizujących energochłonne przetwórstwo przemysłowe,
  • MMiŚP posiadających budynki, hale, magazyny, gdzie opłaca się inwestować w instalacje OŹE,
  • kadry inżynierskiej i pionów technicznych w MMiŚP,
  • właścicieli MMiŚP oraz pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację budynków firmowych,
  • osób mających zdolność decyzyjną w MMiŚP zakresie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

UTP