Dobre wyniki Grupy Suwary

Dobre wyniki Grupy Suwary
W minionym roku obrotowym, obejmującym okres od 1.10.2013 roku do 30.09.2014 roku, Grupa Suwary uzyskała przychody w wysokości 95,26 mln zł - czytamy w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. EBITDA w raportowanym okresie wyniosła 13,15 mln zł, zaś zysk netto - 3,7 mln zł.

Według przedstawicieli firmy zakończony rok obrotowy był dla spółki dobrym okresem. Wzrost wyniku netto na działalności wyniósł 42 proc., natomiast wzrost zrealizowanej EBITDA wyniósł 20 proc. Władze spółki podkreślają, iż wzrost rentowności został zrealizowany w okresie niekorzystnych warunków pogodowych (sucha zima spowodowała ograniczenie sprzedaży głównych produktów spółki dominującej) oraz niekorzystnej sytuacji geopolitycznej (konflikt rosyjsko-ukraiński miał pośredni wpływ na przychody spółek grupy).

Ponadto w minionym roku spółka zwiększyła swoje aktywa trwałe o 17 proc., co było związane z oddaniem do użytku nowego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie k. Łodzi na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 1 czerwca ub.r. spółka zależna Suwary Tech Sp. z o.o. rozpoczęła produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych w technologii bezodpadowej. Aktualnie w obiekcie pracuje pięć linii produkcyjnych, zaś na rok 2015 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch linii produkujących opakowania. Łączna wartość inwestycji spółki zrealizowanych w SSE wyniosła 25 mln zł.

- Zakończony rok był dla Grupy Suwary okresem bardzo dobrym - powiedział Walter T. Kuskowski, prezes zarządu Suwary SA. - Z jednej strony Grupa zrealizowała znaczący wzrost rentowności prowadzonej działalności, z drugiej - był to okres intensywnej pracy związanej z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego. Zrealizowana inwestycja spółki zależnej Suwary Tech jest najbardziej nowoczesnym obiektem w Grupie Suwary i jednym z najbardziej nowoczesnych w branży. Kolejną inwestycją Grupy był zakup automatu do kompletowania detali dla Kartpol Group. Zakup ten związany był ze wzrostem sprzedaży eksportowej tej części produkcji spółki zależnej. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały z powodzeniem zrealizowane i już zaczynają przynosić wymierne korzyści. Wyniki Grupy jak również planowane działania na najbliższe lata oraz stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby sądzić, że cel ogłoszonej w 2009 r. przez spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA do końca 2016 roku - zostanie osiągnięty.

Przedstawiciele firmy przypominają, że pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r.

Grupa Suwary jest znaczącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce. Od 1998 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie, a od września 2009 roku jest częścią grupy kapitałowej Wentworth. Od 2010 spółka tworzy Grupę Kapitałową Suwary, w której skład wchodzą: Kartpol Group Sp. z o.o., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o.