Dotacje na innowacyjne inwestycje

31 stycznia 2007 r. upływa termin składania wniosków do działania 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Wsparcie będzie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Celem poddziałania jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

 • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
 • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Główny nacisk położony zostanie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.

Adresaci poddziałania
Wsparcie będzie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom (z wyjątkami określonymi w wytycznych dla wnioskodawców), którzy posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki kwalifikowane do uzyskania wsparcia
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu (nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Do wydatków kwalifikowanych zaliczają się:
 • cena nabycia gruntów (do wysokości 10 % całkowitych kwalifikowanych wydatków projektu inwestycyjnego),
 • cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami projektu), maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją,
 • cena nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem, że:
  - w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,
  - cena zakupionego sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu,
  - sprzedający sprzęt wystawi deklarację określającą pochodzenie sprzętu,
 • cena nabycia aktywów niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji (aktywa niematerialne i prawne oznaczają aktywa związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
 • cena nabycia materiałów lub robót budowlanych (pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem),
 • raty spłat wartości początkowej środków trwałych wynikających z umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego.