Kłopot z odpadami

Kłopot z odpadami
Jeżeli Polsce nie uda się wypełnić unijnych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami, to Unia Europejska będzie na nas nakładać kary pieniężne.

Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się ograniczyć odpady na wysypiskach. Rocznie z 12 mln ton śmieci, 95 procent trafia właśnie na wysypiska. Unia Europejska chce, aby w 2010 roku na składowiska trafiało 75 procent, a w 2013 roku 50 procent śmieci.

Zdaniem specjalistów nie ma realnych szans na spełnienie tych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. W efekcie może, to spowodować olbrzymie kary finansowe. Mogą one przekroczyć 250 tys euro za każdy dzień łamania unijnego prawa. Opóźnienia w realizacji zobowiązań mogą nas kosztować około 400 mln zł rocznie.

Ministerstwo Środowiska zapowiada, że nie dopuści do takiej sytuacji i dołoży wszelkich starań, by Polska nie stanęła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Spełnienie unijnych zobowiązań wymaga podjęcia działań jak: budowę zakładów przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz utworzenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi. To dopiero powinno przyczynić się do uzyskania wysokiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej konkretnych przedsięwzięć.

Do tej pory rząd przeznaczył część środków unijnych m.in. na budowę 12 dużych spalarni śmieci. W pierwszych dniach sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę o przyznaniu dotacji.

Polski rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach, która ma przyczynić się do szybszego wykonania przez Polskę unijnych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. Zmiany będą dotyczyły przepisów wprowadzenia nakazu przewozu odpadów do najbliższej spalarni. Będzie zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych. Ma on obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., natomiast dla ulegających biodegradacji selektywnie zebranych: od 1 stycznia 2013 r. Resort środowiska ma także przygotować ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa będzie miała na celu uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi jak i określić sposoby finansowania całego systemu.