Konserwacja urządzeń do podawania granulatu

Konserwacja urządzeń do podawania granulatu
Konserwacja urządzeń do podawania granulatu to niezwykle ważna, aczkolwiek zapominana czynność. Nie wolno jej jednak bagatelizować.

W wielu zakładach dziedzina związana z konserwacją urządzeń do podawania granulatu ma stosunkowo niskie znaczenie w porównaniu z konserwacją i remontami maszyn, np. wtryskarek. Jednak awarie urządzeń transportowych i suszących nieodzownie prowadzą do przestojów maszyn. Ponieważ urządzenia te mają często charakter centralny, to ich awarie mają wpływ na wiele maszyn. Z tej przyczyny zaleca się poświęcanie szczególnej uwagi bezpieczeństwu pracy tych komponentów sytemu produkcyjnego.

Pojawia się przy tym pytanie, dlaczego urządzenia te są niewystarczająco lub źle konserwowane?

Przyczyn należy szukać w pierwszym rzędzie w niewystarczających możliwościach dotyczących zarówno zasobów osobowych jak i czasu. Po drugie, często brak jest narzędzi, części zamiennych i kompetencji. Jako trzeci powód należy wymienić panujące przekonanie że „produkcja jest ważniejsza niż konserwacja”.

Wynikiem złej konserwacji urządzeń do podawania granulatu zawsze są uszkodzenia, występujące w bliższym lub późniejszym czasie. Po części są to uszkodzenia łatwo rozpoznawalne, jak np. awaria urządzenia lub przestój maszyny. Jednak w najgorszym wypadku wybrakowana produkcja jest rozpoznawana dopiero przez klienta po dostawie. Różne uszkodzenia nie są łatwe do stwierdzenia. Bardzo często uwagę przyciągają skutki błędów, a same przyczyny są pomijane, co oznacza, że błędy są usuwane w złym miejscu.

Przykład: surowiec jest za długo suszony w zbyt wysokiej temperaturze. Wynikiem tego mogą być złe warunki płynięcia roztopionej masy. Może to w pewnych okolicznościach prowadzić do problemów z wypełnianiem formy. Często w związku z tym dokonywana jest zmiana parametrów plastyfikacji, np. podwyższenie temperatury roztopionego tworzywa lub zwiększenie docisku. Prowadzi to z reguły do dłuższych czasów cykli, a zatem podjęte działania są sprzeczne z działaniami umożliwiającymi usunięcie przyczyny.

W większości przypadków prowadzi to do obniżenia wydajności maszyny, a tym samym do podwyższenia kosztów produkcji i obniżenia konkurencyjności.

Jednym z zadań profilaktycznego utrzymywania urządzeń w dobrym stanie jest redukcja tych kosztów przy możliwie niskich nakładach na konserwację.

Każdy przetwórca tworzyw sztucznych sam decyduje o zakresie i rozdziale przedsięwzięć konserwacyjnych. Do wyboru są działania zaplanowane lub realizowane intuicyjnie, profilaktyczne lub wykonywane dokładnie w razie potrzeby, wewnętrzne lub zlecane na zewnątrz. Obojętne, jaka droga zostaje wybrana, cele konserwacji są jednoznacznie zdefiniowane Są to minimalizacja napraw i kosztów przestojów, podwyższenie dyspozycyjności wszystkich urządzeń produkcyjnych, minimalizacja wybrakowanych produktów, możliwość planowania i przejrzystość kosztów oraz jakość i bezpieczeństwo.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi i oceny stanu urządzeń do podawania granulatu, podobnie jak dla konserwacji wtryskarek konieczne jest odpowiednie przeszkolenie personelu w takich zakresach jak: sposób działania oraz różnice pomiędzy pojedynczym urządzeniem podającym i zasilaniem centralnym; prawidłowe nastawianie przewodów zasysających lub króćców ssących na silosach i zbiornikach suszarniczych; sposób działania urządzenia suszącego z wytwornicą suchego powietrza i zbiornikiem suszarniczym; temperatury suszenia, czas suszenia i punkt rosy.

Rys 1. Najważniejsze miejsca konserwacji centralnych urządzeń transportowych


Rys. 2. Najważniejsze punkty konserwacji przy suszeniu


Dla urządzeń podających i suszących ważne jest kontrolowanie zamocowania węży i sprzężeń oraz prawidłowe nastawienie elementów ssących na optymalne i równomierne podawania materiału.

Przy sporządzaniu materiału wykorzystano materiały firmy Dopak.