Opakowania plastikowe w obiegu zamkniętym

Jakie działania podejmują dziś w tym zakresie firmy w Polsce?

Firmy wkraczające na ścieżkę GOZ mogą ułatwić sobie proces wdrożenia, idąc śladami liderów, którzy od kilku lat wprowadzają już podobne zmiany. W Polsce takie podmioty zrzesza Polski Pakt Plastikowy, działający w ramach międzynarodowej sieci paktów plastikowych Fundacji Ellen MacArthur. Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa platforma firm, dążących do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych. Firmy w nim zrzeszone dążą do realizacji 6 celów strategicznych, w tym m.in. identyfikacji i eliminacji wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych, redukcji pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach, czy efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu w Polsce. Realizacja tych celów opiera się na dwóch filarach – z jednej strony są to działania indywidualne firm, a z drugiej to właśnie wymiana wiedzy i wykorzystywanie synergii płynącej z partnerstwa. Kluczowa jest przy tym budowa zrozumienia pomiędzy branżami i taka współpraca odbywa się w Pakcie na kilku poziomach – są to zarówno spotkania grup roboczych, poświęconych kwestiom problemowym, jak i wymiana doświadczeń i rozwiązań wdrażanych przez firmy, wspólne dyskusje, czy spotkania z ekspertami w danych dziedzinach. Przedstawiciele branż, zwykle współpracujący wewnątrz własnego sektora, mają szansę poznać wyzwania, stojące przed pozostałymi uczestnikami rynku. Budując platformę współpracy nie można także zapominać o przedstawicielach świata nauki – tylko przy wsparciu naukowców i naukowczyń można planować skuteczne działania, oparte o najnowsze rozwiązania i innowacje technologiczne w zakresie zamykania obiegu opakowań.

Z jakich rozwiązań Paktu można skorzystać już dziś?

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej, pozwalającej poznać i uwzględnić różne perspektywy, Pakt uzupełnia lukę w zakresie wiedzy pomiędzy przedstawicielami łańcucha wartości opakowań. Spośród wypracowanych efektów, ogólnodostępnych jest już 10 publikacji, związanych m.in. z identyfikacją i eliminacją opakowań nadmiernych i problematycznych1, ekoprojektowaniem opakowań2, czy klasyfikacją opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę3. W październiku do publikacji Paktu Plastikowego dołączą dwie kolejne - ABC wielokrotnego użycia opakowań - kompendium wiedzy na temat opakowań wielorazowych oraz Raport roczny za 2022 rok. Ich premiera zaplanowana jest podczas III Konferencji Urodzinowej Paktu, która w tym roku odbywa się pod hasłem „wiele perspektyw – wspólna wizja opakowań w obiegu zamkniętym”. 10 października w Warszawie liderzy rynku oraz eksperci spotkają się, by przedyskutować najpilniejsze wyzwania dla branży, m.in. w zakresie opracowywania wewnętrznych polityk i strategii firm, budowania efektywnego systemu zbiórki i recyklingu opakowań plastikowych w Polsce, wdrażania systemów wielokrotnego użycia opakowań z tworzyw sztucznych, czy skutecznej redukcji pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach. Konferencja będzie składała się z dwóch części: otwartej, dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych osób*, która stanowi doskonałą okazję do zbudowania relacji z przedstawicielami wszystkich etapów łańcucha wartości opakowań oraz pozyskania wiedzy w najważniejszych tematach związanych z tworzywami sztucznymi oraz zamkniętej, podczas której pogłębione dyskusje toczyć będą członkowie Paktu.

1 https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/PPP-Raport-Opakowania-Nadmierne-i-Problematyczne.pdf
2 https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/10/PPP_9ZZP_FIN.pdf
3  https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/08/PPP_Kryteria-klasyfikacji-opakowan-nadajacych-sie-do-recyklingu_-final-1.pdf