Organizacja branżowa zagospodaruje zużyte opakowania

Organizacja branżowa zagospodaruje zużyte opakowania
W minionym tygodniu Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) zawarła z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą dwa ogólnopolskie porozumienia: w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Do Porozumienia Ekopak może przystąpić każda firma z siedzibą na terytorium Polski, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wykonanych z wielu materiałów lub w opakowaniach po środkach niebezpiecznych. Nie jest wymagana przynależność do IGMNiR.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, samorządy gospodarcze na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować grupę przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach. Dzięki temu w ich imieniu są uprawnione do przejęcia obowiązków związanych ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych po tych produktach.

– Z praktycznego punktu widzenia, samodzielne tworzenie całego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi może być dla firm zbyt pracochłonne i skomplikowane – mówi Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR. - Ponadto, budowa takiego systemu i zarządzanie nim wymaga dużego zaangażowania zespołu osób, fachowej wiedzy i znajomości rynku. Ustawa o opakowaniach stwarza samorządom gospodarczym możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług w ramach swojej działalności statutowej i gospodarczej, przejmując od firm obowiązek prawidłowego utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, oraz prowadzenie dokumentacji.

Na potrzeby Porozumienia, IGMNiR podpisała równolegle list intencyjny z przedsiębiorstwem KOBA Organizacja Odzysku SA z Grupy Can-Pack, z którą będzie współdziałać w celu realizacji niektórych zadań związanych z procesem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

– Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązku określonego w ustawie o opakowaniach, który dotyczy uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych – powiedział Michał Gawroński, pełnomocnik prezesa Izby ds. gospodarki odpadami.

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych na rok bieżący zostały ustalone na poziomie odpowiednio 14 proc. i 10 proc. od masy wprowadzanych na rynek opakowań wielomateriałowych. Dla odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych poziom odzysku wynosi 5 proc., a recyklingu - 0 proc. Przedsiębiorca może również samodzielnie zajmować się zagospodarowaniem odpadów, które wytworzył z opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, lecz w tym wypadku będzie musiał wykazać ich odzysk i recykling na poziomie 100 proc.