PolyTalk 2018: Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów

PolyTalk 2018: Wspólna walka…
Tegoroczna edycja konferencji PolyTalk, zorganizowana pod hasłem “Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów”, odbyła się w St-Julian’s na Malcie i zgromadziła ponad 190 uczestników reprezentujących organizacje międzynarodowe, administracje rządowe z różnych krajów, organizacje pozarządowe, przemysł tworzyw sztucznych, a także środowiska naukowe. To dwudniowe wydarzenie było doskonałą okazją do pogłębienia relacji i zbudowania nowych partnerstw wśród różnych interesariuszy, aby wspólnie poszukiwać w skali globalnej rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego, uwzględniając obieg materiałów, gospodarkę odpadami i inne aspekty.

- Mamy wspólny cel: chronić nasze morza, oceany i całe środowisko morskie - powiedział Danielle Ferrari, Prezes PlasticsEurope i CEO firmy Versalis (Eni). - Podczas konferencji PolyTalk 2018 nie tylko chcemy podnosić świadomość nt. zaśmiecenia środowiska morskiego, ale także dzielić się doświadczeniami i budować nowe partnerstwa, aby skutecznie zapobiegać temu problemowi. Będziemy zwiększać wysiłki przemysłu i współpracę w kluczowych obszarach, abyśmy mogli wspólnie zidentyfikować słabe punkty i przedyskutować możliwości poprawy zagospodarowania odpadów.

Richard Thompson, profesor na wydziale Biologii Morskiej Uniwersytetu Plymouth podkreślił nie tylko konieczność intensyfikacji badań naukowych, aby lepiej zrozumieć źródła i wpływ zanieczyszczeń, ale także potrzebę odpowiedniego projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych, uwzględniającego końcową fazę cyklu życia. - Moim zdaniem kluczowe znaczenie ma odpowiednie projektowanie wyrobów z tworzyw i tam, gdzie jest to możliwe, należy zmaksymalizować możliwości recyklingu wyrobów”, powiedział prof. Thomson.

Podczas konferencji poruszone zostały także aspekty właściwej gospodarki odpadami i regulacji prawnych, które mogłyby ograniczyć zaśmiecanie środowiska. Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, przedstawił kluczowe punkty polityki europejskiej dotyczące zaśmiecenia środowiska morskiego, takie jak pakiet Gospodarki o obiegu zamkniętym czy Strategia nt. tworzyw sztucznych. Jak powiedział „Nowa strategia nt. tworzyw sztucznych, przedstawiona przez Komisję Europejską, to wizja przemysłu tworzyw sztucznych, który rozwijać się będzie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony sposób. Odpowiednie wykorzystanie naszych zasobów ma sens środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Działając wspólnie możemy rozwinąć nowe, lepsze sposoby zarządzania przemysłem.

Zwrócono także uwagę na pozytywną role przemysłu na poziomie globalnym, poprzez inicjowanie działań w ramach World Plastics Council oraz Global Plastic Alliance.

„Wiodący europejscy i światowi producenci tworzyw sztucznych wspólnie poszukują rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. Do dzisiaj 74 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z 40 krajów podpisały Światową Deklaracje Przemysłu Tworzyw Szucznych z roku 2011 i zaangażowały się w ponad 355 projektów, wprowadzonych do tej pory” podkreślił Jim Seward, Przewodniczący World Plastic Council oraz Vice Prezes LyondellBasell.

Na znaczenie właściwych działań na poziomie lokalnym zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Jose A. Herrera, Minister Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatycznych Malty. - Ochrona i zachowanie środowiska morskiego to jeden z głównych priorytetów Malty. Wszyscy powinni wspólnie pracować na rzecz czystszego oceanu, aby faktycznie można było osiągnąć sukces.

Tegoroczna edycja konferencji PolyTalk 2018 miała na celu dyskusję nad nowymi rozwiązaniami i formami współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionu Morza Śródziemnego. Wydarzenie było okazja do wymiany doświadczeń i wzmocnienia wspólnych wysiłków w zakresie znalezienia rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Szerokie grono interesariuszy dyskutowało nie tylko nad rolą badań i rozwoju w pełnym zrozumieniu wszystkich aspektów zanieczyszczenia środowiska morskiego, ale także nad wspólnymi strategiami, które pomogą zmienić postawy ludzi w kwestii zaśmiecania środowiska oraz nad znaczeniem wydajnych systemów zagospodarowania odpadów

Źródło: PlasticsEurope