Prywatyzacja sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej

Prywatyzacja sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
Podpisano protokół uzgodnień dotyczący prywatyzacji Zakładów Chemicznych Zachem S.A., oraz Zakładów Chemicznych Sarzyna S.A. Protokół podpisał Minister Skarbu Państwa, Nafta Polska S.A. oraz Ciech S.A.

Nafta Polska S.A. i Ciech S.A. ustaliły, iż cena sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Zachem S.A. ulega zmianie i wynosi 80.038.400,00zł. Oznacza to podwyższenie ceny z pierwotnej kwoty 68,5 mln zł. Nafta Polska S.A. i Ciech S.A. potwierdziły, iż ustalona w Umowie Sprzedaży Akcji Zakładów Chemicznych Sarzyna S.A. cena w wysokości 244.512.000,00 zł. jest ostateczna.

Minister Skarbu Państwa wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż przez Naftę Polska S.A. na rzecz Ciech S.A. akcji Zakładów Chemicznych Zachem S.A., zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji z dnia 29 marca 2006 roku, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej oraz zgody na sprzedaż przez Naftę Polska S.A. na rzecz Ciech S.A. akcji Zakładów Chemicznych Sarzyna S.A., zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji z dnia 29 marca 2006 roku.

Nafta Polska S.A. i Minister Skarbu Państwa zobowiązały się do przeprowadzenia w terminie 7 dni od dnia wyrażenia zgód przez Radę Ministrów, Walnego Zgromadzenia Nafty Polskiej S.A., na którym zostaną podjęte uchwały o wyrażeniu przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż przez Naftę Polską S.A. na rzecz Ciech S.A. akcji Zakładów Chemicznych Zachem S.A. i Organika Sarzyna S.A.
Prywatyzacja sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
Po wyrażeniu przez Radę Ministrów zgody na sprzedaż przez Naftę Polską S.A. akcji Zakładów Chemicznych Zachem S.A. i akcji Zakładów Chemicznych Sarzyna S.A., oraz zgody Walnego Zgromadzenia Nafty Polskiej S.A. dokonane zostanie jednoczesne ( w tym samym dniu ) zamknięcie obu transakcji sprzedaży.

Przewidywana data zamknięcia przypadnie na połowę listopada. Należy zauważyć, że umowy pomiędzy Naftą Polską S.A. a Ciechem S.A. wygasłyby 31 grudnia 2006 r. o ile nie doszłoby do zamknięcia transakcji.

Równolegle w Ministerstwie Skarbu Państwa trwają analizy pozostałych umów prywatyzacyjnych podpisanych przez Naftę Polską S.A. a odnoszących się do Zakładów Azotowych w Tarnowie i Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. Zgodnie z tymi umowami, ostateczny termin wyrażenia zgód przez Radę Ministrów i Zgromadzenie Nafty Polskiej S.A. przypada na 3 listopada. Ministerstwo Skarbu Państwa zwróci się do Nafty Polskiej S.A. o podjęcie kroków w celu przesunięcia tego terminu na początek grudnia, w drodze aneksu z PCC - drugą stroną umów.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27