Rozliczanie opakowań zwrotnych a podatek VAT

Rozliczanie opakowań zwrotnych…
Zakupione przez firmę towary bardzo często otrzymywane są w opakowaniach, które służą jako zabezpieczenie podczas transportu, a następnie trafiają z powrotem do sprzedawców w celu dalszego ich wykorzystania. Powstaje pytanie czy obrót opakowaniami zwrotnymi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak to kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jak należy udokumentować wydanie opakowań zwrotnych?

Opakowania zwrotne to takie, które nadają się do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji i dystrybucji, a ich wydaniu towarzyszy najczęściej pobranie kaucji, która jest zwracana po zwrocie opakowania. Obrót opakowaniami zwrotnymi, sprzedawanymi przez ich producentów i importerów, jak również przez innych podatników, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnicy mają możliwość rozliczania tego obrotu na szczególnych zasadach w przypadku opakowań zwrotnych objętych kaucją.

Sprzedając towary w opakowaniach zwrotnych podatnicy mają do wyboru dwa sposoby rozliczania podatku VAT przy ich obrocie. Mogą wliczyć opakowania zwrotne do wartości dostawy towarów lub traktować wydanie opakowań zwrotnych jako dostawę odrębnego towaru. W pierwszym przypadku koszt opakowania zwiększa wartość dokonywanej dostawy i wchodzi do podstawy opodatkowania. W związku z tym wartość opakowania zwrotnego należy uwzględnić w cenie towaru i wykazać na fakturze jako jedną pozycję. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstanie z chwilą ich wydania. W drugim przypadku, jeżeli strony umowy sprzedaży przewidują zwrot opakowań, możliwe jest traktowanie ich jako odrębnego elementu dostawy towarów. Wówczas koszt opakowań zwrotnych podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania w momencie ich wydania. Wyłączenie to podlega jednak korekcie, w przypadku gdy odbiorca nie zwróci wydanych opakowań w oznaczonym terminie.

Wartości opakowań zwrotnych nie wlicza się do wartości towaru i nie uwzględnia się na fakturze, jeżeli zostaną łącznie spełnione trzy warunki: sprzedaż towaru nastąpiła w opakowaniu, opakowanie miało charakter zwrotny, a sprzedawca pobrał lub określił kaucję za wydane opakowanie.

Wydanie opakowań zwrotnych za kaucją (jako czynność wyłączona z podstawy opodatkowania podatkiem VAT), powinno być dokumentowane wewnętrznym dokumentem księgowym (np. notą księgową), podobnie jak ich zwrot. Niezwrócenie opakowań zwrotnych przez nabywcę w wyznaczonym w umowie terminie zobowiązuje sprzedawcę do wystawienia faktury dokumentującej należność z tytułu niezwróconych opakowań. Pobrana wcześniej kaucja stanowi kwotę należną z tytułu dostaw tych opakowań.

W powyższym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu wydania opakowań kaucjonowanych powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 7. dnia, licząc od dnia, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań lub 60-tego dnia od dnia wydania opakowań, gdy w umowie nie określono terminu ich zwrotu.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ustawa o VAT.

Autor:Katarzyna Zasadni, Księgowa w BSO Outsourcing Sp. z o.o.

Źródło: portal podatki.biz

Czytaj więcej: Podatki 17