Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Warszawa

Organizator:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Tel.:
+48 22 5358323
e-mail:
arozko@wolterskluwer.pl

Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w konferencji:
PROBLEMY WDRAŻANIA REFORMY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
16 maja 2012 r., Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja propozycji rozwiązań praktycznych problemów wdrażania nowych regulacji.

1 stycznia br. weszły w życie przepisy reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza ogromne zmiany w regulacjach, niestety zawiera również liczne wady, które utrudniają jej stosowanie.

Do zaprezentowania w trakcie konferencji problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w nowej rzeczywistości prawnej zaproszeni zostali znawcy omawianej problematyki. Wiedza, która zostanie przekazana w trakcie konferencji ułatwi Państwu organizowanie nowego systemu w tym w szczególności: pisanie uchwał, planowanie przetargów, egzekwowanie opłat oraz szacowanie wartości przetargów. Zapoznamy Państwa również z narzędziami informatycznymi wspierającymi liczne nowe zadania. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji da Państwu silne podstawy merytoryczne do skutecznego wdrożenia reformy.

Koordynacja merytoryczna: dr Marek Goleń, ekspert Związku Miast Polskich w zakresie gospodarki komunalnej, autor opinii Biura Analiz Sejmowych do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W programie: Nowe zasady reglamentacji świadczenia usług odbioru odpadów prof. zw. dr hab. Marek Górski, Zakład Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Problematyka opłat za gospodarowanie odpadami dr Adam Krzywoń, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz i członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów Model gospodarki odpadami spełniający cele reformy zawarte w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dr Marek Goleń, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prezentacja systemu informatycznego Odpady Komunalne – jednego z modułów zintegrowanego systemu do obsługi samorządów RATUSZ® Tomasz Borecki, Robert Gawlak, REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Partnerstwo publiczno - prywatne w gospodarce odpadami Arwid Mednis, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Kalkulacja kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w warunkach rozwiązań ustawowych zgodnych z treścią nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości z dnia 1 lipca 2011 r.
Marian Walny, specjalista z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, zastępca burmistrza miasta Luboń Przygotowanie warunków do przetargu na odbieranie lub odbieranie z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Gminie Legionowo Robert Wieczorek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Legionowo