Bibby Finnancial Services wprowadza faktoring odwrotny

Bibby Finnancial Services… Działająca na rynku faktoringowym firma Bibby Financial Services, z którą współpracuje kilkadziesiąt firm z branży tworzyw sztucznych, wprowadziła do swojej oferty usługę faktoringu odwrotnego, czyli finansowania zobowiązań.

Faktoring odwrotny to usługa od dawna znana w Europie i bardzo rozpowszechniona np. w Hiszpanii. Na polskim rynku dopiero zaczyna zdobywać uznanie. Mówiąc o nim mamy na myśli pochodną tradycyjnej usługi faktoringu. Dzięki niej na mocy umowy z odbiorcą towarów lub usług faktor finansuje dostawców swojego klienta.

W jaki sposób funkcjonuje faktoring odwrotny i jakie są jego główne korzyści?

Odbiorca towarów lub usług, czyli klient faktora, typuje dostawców, którzy będą objęci faktoringiem odwrotnym. Gdy otrzyma od dostawców faktury za dostarczone mu towary, wówczas przekazuje je do faktora, który wypłaca im należności w terminie określonym w umowie pomiędzy odbiorcą a faktorem.

Innymi słowy w faktoringu odwrotnym finansowanie zobowiązań polega na regulowaniu przez faktora w imieniu swoich klientów zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Zobowiązanie takie jest następnie spłacane przez klienta w uzgodnionym okresie spłaty.

Kiedy najbardziej warto sięgać po tę formę finansowania zobowiązań?

- Faktoring odwrotny jest dla klienta idealnym, elastycznym narzędziem zarządzania płynnością finansową, jeśli posiada on zobowiązania z tytułu dostaw z odroczonym terminem płatności - tłumaczy Ewa Gawrońska - Micuń, dyrektor ds. Rozwoju Produktów w firmie faktoringowej Bibby Finnancial Services.

Skorzystanie z faktoringu odwrotnego daje w takiej sytuacji kilka istotnych korzyści. Najważniejszą z nich jest niewątpliwie przejęcie na siebie przez Faktora 100% przekazywanych wierzytelności. Oznacza to, że Dostawca Klienta otrzymuje płatność na całą wartość faktury na czas a nasz Klient zyskuje dodatkowe źródło finansowania.

Kolejne zalety finansowania zobowiązań to odroczenie terminu zapłaty zobowiązania dzięki dodatkowemu okresowi na spłatę przyznawanemu przez faktora, a także możliwość łączenia usługi finansowania zobowiązań z innymi usługami factoringowymi.

- Zyskuje się również dodatkowe źródło finansowania bez konieczności ustanawiania "twardych" zabezpieczeń (zabezpieczone limitem od ubezpieczyciela, pozyskiwanym przez Bibby Financial Services); możliwość negocjacji dodatkowych upustów od dostawców w przypadku terminowego regulowania zobowiązań, a także możliwość przedstawienia wybranym dostawcom gwarancji spłaty w ramach obowiązującego limitu - dodaje Ewa Gawrońska - Micuń.

Czytaj więcej: