Ceny surowców obniżyły zyski Grupy Suwary

Ceny surowców obniżyły zyski Grupy Suwary
Grupa Kapitałowa Suwary opublikowała raport kwartalny za III kw. roku obrotowego 2014/2015. Grupa uzyskała w raportowanym okresie przychody w wysokości 27,2 mln zł, co pozwoliło zrealizować ponad 1,6 mln zł zysku netto i 3,8 mln zł EBITDA. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosły przychody ze sprzedaży (o 11,8 proc.), spadł natomiast zysk netto (o 14,3 proc.) i zysk EBITDA (o 11,1 proc.). Wyniki te Grupa osiągnęła w obliczu dramatycznego wzrostu cen surowca w minionym kwartale oraz pogłębiającego się kryzysu na rynkach wschodnich. Średni wzrost ceny surowca w 3Q roku obrotowego 2014/2015 wyniósł 29 proc. w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego.

- Zakończony kwartał był dla Grupy Suwary okresem intensywnych prac związanych z ograniczeniem wpływu niekorzystnych warunków rynkowych na wyniki spółek Grupy - powiedział Walter T. Kuskowski, prezes zarządu Suwary SA. - Gwałtowny wzrost cen surowca - prawie 30 proc. w porównaniu do lat poprzednich, jak również dalsze ograniczenia popytu na rynkach wschodnich przyspieszyły intensywne działania zmierzające do dywersyfikacji produktów oraz pozyskiwania nowych obszarów rynku. Równocześnie z działaniami w obszarze szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży zarząd Grupy prowadził dalsze prace związane z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych w zakładzie w Ksawerowie. Te działania, jak również stosowane w transakcjach klauzule cenowe pozwolą spółkom Grupy na realizację dobrych wyników w kolejnych miesiącach. Spadek wyniku netto oraz wartości EBITDA, w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z kilku czynników, takich jak gwałtowny wzrost ceny surowca, ograniczanie popytu na rynkach wschodnich czy osłabienie kursu złotego. Jednak wszystkim tym zagrożeniom spółki potrafią coraz skuteczniej przeciwdziałać.

Zestawienie danych za trzeci kwartał dla ostatnich 5 lat wskazuje, iż Grupa generuje systematycznie rosnący wskaźnik rentowności EBITDA i rentowności netto. Wyjątek stanowi 3Q roku 2013/2014, kiedy to Grupa uzyskała wyższą rentowność niż w roku bieżącym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, w roku bieżącym główny surowiec do produkcji był droższy o 1,44 zł/kg. Różnice cen surowca w porównaniu do bieżącego kwartału były zbliżone na przestrzeni ostatnich trzech lat. Średnio ceny surowca w okresie do 1.04 do 30.06 w roku 2012 były niższe o 0,81 zł/kg, a w roku 2013 - o 1,38 zł/kg.

Na osiągnięte wyniki wpływ miała budowa zakładu produkcyjnego Suwary Tech Sp. z o.o. w Ksawerowie. W latach 2012-2013 w skład Grupy wchodziły dwa zakłady produkcyjne (Suwary SA oraz Kartpol Group Sp. z o.o.). Inwestycja w trzeci zakład powiększyła koszty związane z amortyzacją, zatrudnieniem pracowników oraz podatków, czemu nie towarzyszył jeszcze proporcjonalny wzrost przychodów i wyników.

- Grupa prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności oraz rozbudowy posiadanych mocy produkcyjnych - mówi Kuskowski. - Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż prowadzone działania jak i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego jest procesem i nie pozwala na skokowy wzrost efektywności prowadzonej działalności. W okresie rozruchu i dochodzenia do zakładanych zdolności proces taki stanowi zwykle obciążenie dla prowadzonej działalności Grupy.