Dobre wyniki Grupy Ergis w pierwszym półroczu

Dobre wyniki Grupy Ergis w…
Choć przychody osiągnięte przez Grupę Ergis SA w pierwszym półroczu br. były nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i osiągnęły wartość 335,7 mln zł (spadek o 0,8 proc. z 338,36 mln zł), to pozostałe wyniki mogą cieszyć zarząd i akcjonariuszy firmy. Wyraźnie wyższy był w raportowanym okresie zysk na działalności operacyjnej - wyniósł on 18,96 mln zł wobec 12,39 mln zł w I poł. 2013 r. (wzrost o 53 proc.). Ponad ośmiookrotnie wyższy był w raportowanym okresie zysk netto - wyniósł on 12,36 mln zł wobec 1,5 mln zł w I poł. ub.r. Wartość EBIDTA Grupy wzrosła o 31 proc. do poziomu 30,24 mln zł wobec 23 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Mamy za sobą udane pierwsze półrocze, w którym wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – osiągnięty w tym okresie wynik netto był wyższy od zanotowanego w całym 2013 roku - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoErgis oraz reorganizacji segmentu folii twardych. Cieszy nas bardzo fakt, że przeprowadzone w ostatnich latach działania reorganizacyjne oraz wdrożone inwestycje przynoszą zakładane rezultaty

W I półroczu 2014 roku wzrosła sprzedaż większości asortymentów. Wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych (o 4,55 proc.) to rezultat wzrostu konkurencyjności produktów, związanego z przeprowadzoną we wcześniejszych okresach optymalizacją lokalizacji linii produkcyjnych.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych (o 9,35 proc.) wynikał z harmonogramu uruchomienia nowej linii do produkcji folii stretch nanoErgis, której instalacja (zakończona w I kwartale 2014) wymagała wcześniejszego wyłączenia dwu wcześniej eksploatowanych linii, co przejściowo zmniejszyło zdolności produkcyjne tego asortymentu oraz ze zmniejszenia średniej grubości sprzedawanych folii.

W segmencie wyrobów opakowaniowych (folie stretch PE, taśmy PET, folie BOPP, folie termokurczliwe PVC) przychody wyniosły 120,6 mln zł (wobec 133 mln zł w I poł. 2013 roku), zaś w segmencie wyrobów pozostałego przeznaczenia (folie miękkie PVC, granulaty PVC i in.) osiągnęły one wartość 75,45 mln zł (wobec 71,14 mln zł w I po. ub.r.).

Z raportu spółki wynika, iż wpływ cen surowców strategicznych na wyniki finansowe spółki był nieznaczny ze względu na niewielkie wahania cen w stosunku do poziomu ubiegłorocznego.

Największym rynkiem zbytu dla wyrobów Grupy pozostaje Polska (46 proc.), ale większość produkcji trafia na eksport, głównie do Niemiec (23 proc.). Warto odnotować duży wzrost sprzedaży do Francji (o 50 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 32 proc.).

Podsumowując półroczną działalność spółki, przedstawiciele Ergis wyliczają zrealizowane inwestycje: uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE oraz unowocześnienie i zwiększenie mocy produkcyjnej linii technologicznej do produkcji recyklatu w spółce CS Recykling.

- Obecnie planujemy uruchomienie inwestycji w drugą linię do produkcji Greenstrap (taśmy PET) oraz zakup kolejnej linii do produkcji elastycznych opakowań drukowanych w spółce Flexergis - powiedział Tadeusz Nowicki.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska