Dyrektor PIO o opakowaniach w warunkach pandemii koronawirusa

Dyrektor PIO o opakowaniach…

Wg opinii Wacława Wasiaka, dyrektora Polskiej Izby Opakowań, pandemia uświadomiła szczególną rolę opakowań w procesie bezpiecznego zaopatrywania ludności w żywność. Opakowania potwierdziły znaczenie jakie odgrywają, jako ważne elementy łańcucha dostaw pod kątem bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w warunkach epidemii.

W powstałej sytuacji, szczególnego znaczenia nabierają funkcje opakowań zapewniające najwyższe standardy higieniczne jako warunek zapobiegania rozpowszechnianiu wirusów i bakterii. Ważne znaczenie mają własności barierowe materiału opakowaniowego. Ochrona zapakowanego produktu przed wirusami i bakteriami, staje się funkcją nadrzędną nad np. promocyjną, a nawet ekologiczną. Słusznie zwraca uwagę profesor Artur Bartkowiak (CBIMO) na zabezpieczenie antymikrobiologiczne powierzchni opakowań w związku z obecnością wirusa w środowisku zewnętrznym.

W tej sytuacji opakowania z tworzyw sztucznych (plastiku) są najbardziej "przyjazne" dla wzmacniania antywirusowych i antybakteryjnych zabezpieczeń. Choć musimy za to zapłacić cenę zwiększenia odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, co wiąże się z ich racjonalnym zagospodarowaniem. Nie poruszam w tym miejscu komplikacji związanych z selekcją odpadów opakowaniowych, będących często nośnikami koronawirusa.

- Często spotykam się z pytaniami o wpływ pandemii na rynek opakowań. Na ocenę tego zjawiska za wcześnie. Możemy przewidywać, w oparciu o dane co najmniej z kilku miesięcy, że wyraźnie zwiększy się udział w rynku, opakowań żywności , co najmniej o 6-10%. Nieznacznie, o ok. 1-2% zwiększy się udział opakowań dla leków i wyrobów medycznych. Spadnie popyt na opakowania wyrobów przemysłowych, co jest związane z zamrożeniem procesów gospodarczych i zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego - mówi dyrektor Wacław Wasiak.

Koszty walki z kryzysem wywołanym pandemią znacząco, o kilka a być może i więcej (ok. 10-12%), wpłyną na osłabienie gospodarki (recesja). Stąd podaż i popyt na różnorodne dobra znacznie osłabną.

Ze względu na specyfikę rynku żywności, a także leków, rynek opakowań dla tych produktów nie powinien ulec znaczącemu "osłabieniu".

Jeśli podjęte działania na rzecz wsparcia gospodarki (kolejne tarcze antykryzysowe) nie okażą się wystarczające, należy przewidywać, iż w odniesieniu do segmentu opakowań, popyt może przewyższyć podaż, jeśli wiele firm upadnie lub zawiesi działalność.

Polska Izba Opakowań na bieżąco monitoruje sytuację zarówno na rynku jak i w sferze produkcji opakowań.

Źródło: Polska Izba Opakowań


Czytaj więcej:
Opinie 60
COVID-19 186