Gospodarka opakowaniami po nowemu

Gospodarka opakowaniami po nowemu
Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa ma pomóc Polsce zrealizowanie celów dyrektywy unijnej z 1994 roku,
czyli usprawnić i uszczelnić system zagospodarowanie odpadów opakowaniowych.

Poziomy recyklingu

Czasu do osiągnięcia wymaganych prawem unijnym poziomów recyklingu i odzysku pozostało niewiele, bo tylko do 2014 roku, kiedy to ustawa wejdzie w życie. Wówczas to Polska powinna uzyskać poziom recyklingu w wysokości 55 proc. i odzysku dla wszystkich opakowań w wysokości 60 proc., w tym recykling opakowań szklanych oraz z papieru i tektury - 60 proc., opakowań metalowych - 50 proc., opakowań z tworzyw sztucznych - 22,5 proc. i opakowań z drewna - 15 proc.

Rejestr przedsiębiorców

Przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone do obrotu na terytorium Polski, bez względu na rodzaj materiału, a także powstałe z nich odpady. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach jak i opadów opakowaniowych będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę stosownego wpisu do rejestru, który będzie prowadził marszałek danego województwa. Porozumienia z marszałkiem województwa dotyczące zagospodarowania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, będą mogły w imieniu przedsiębiorców zawierać organizacje samorządowe.

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie uzyskają wymaganych poziomów recyklingu będą musieli uiścić opłatę produktową. Wysokość opłaty zostanie ustalona w rozporządzeniu ministra środowiska, w porozumieniu z ministrami finansów i gospodarki.

Kontrole

Ustawa wprowadza również możliwość kontroli przedsiębiorców prowadzących recykling lub odzysk, a także eksportujący odpady opakowaniowe.