Konfederacja Lewiatan zabiera głos w sprawie ROP

Konfederacja Lewiatan zabiera…

Konfederacja Lewiatan, polska organizacja biznesowa zrzeszająca ponad 4 tys. firm, której celem jest reprezentowanie polskich pracodawców w kraju i na terenie UE, wystosowała list otwarty adresowany do ministra klimatu Michała Kurtyki, w którym poruszyła temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

W piśmie przedstawiono stanowisko wypracowane w wyniku współpracy organizacji z kluczowymi reprezentantami branż, których bezpośrednio dotyczy zagadnienie ROP – m.in. producentami, recyklerami oraz firmami zajmującymi się zbiórką odpadów. Zwrócono uwagę na wadliwość obecnie funkcjonującego systemu opartego o dyrektywę UE z roku 2008 i podkreślono, że konieczność zastosowania się do znowelizowanej w 2018 r. wersji dyrektywy jest dobrą okazją do wprowadzenia korzystnych zmian, takich jak ogólna optymalizacja procesu recyklingu czy zwiększenie jego skali.

Organizacja wspomina także o wzroście kosztów gospodarowania odpadami, jakie w wyniku wprowadzenia w życie nowej wersji ROP będą ponosić wytwórcy produktów w opakowaniach, co może skutecznie zachęcić ich do podejmowania działań proekologicznych, takich jak korzystanie z opakowań nadających się do recyklingu.

– Istotne jest takie zaprojektowanie systemu ROP, aby osiągnięcie celów środowiskowych (tj. przywrócenie materiału opakowaniowego do obiegu) mogło następować przy zachowaniu efektywności kosztowej całego łańcucha wartości, jak i równowagi ekonomicznej pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami – pisze w liście Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan – Aby system ROP był efektywny, każdy z jego uczestników musi mieć realny wpływ na poszukiwanie optymalnych warunków funkcjonowania aspektu ROP, za który dany uczestnik jest odpowiedzialny. To z kolei wymaga, aby poszczególni uczestnicy mieli właściwie i precyzyjnie określone role oraz obowiązki pozostające w równowadze z ich kompetencjami i narzędziami pozostającymi w ich dyspozycji.

Grupa robocza ds. ROP utworzona w ramach Rady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Konfederacji Lewiatan opracowała projekt założeń, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas wprowadzania nowego systemu ROP w Polsce. W stanowisku tym przedstawiono szereg postulatów odnoszących się do charakterystyki systemu. Najważniejsze z nich nawiązują do sposobu określania jego celów, definiowania ról i obowiązków poszczególnych uczestników, wymogu pełnej partycypacji przedsiębiorców w kosztach zbiórki, przewozu i przetwarzania odpadów, a także do uwzględniania komercyjnej zbiórki opakowań, równości podmiotów gospodarujących odpadami, mechanizmów monitoringu i kontroli, sprawozdawczości oraz istotności edukacji konsumenckiej w zakresie sortowania odpadów i recyklingu.

Z pełną treścią listu oraz postulatów Konfederacji Lewiatan można się zapoznać TUTAJ.