Lotos ze zgodą na emisję nowych akcji

Lotos ze zgodą na emisję nowych akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos SA wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii polegającej na przeprowadzaniu inwestycji zwiększających kompleksowość rafinerii w Gdańsku oraz pozwalających na wzrost własnego wydobycia węglowodorów. Walory zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki. Lotos planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł.

Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

W ramach uchwalonego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy spółki, którym przysługiwać będzie prawo poboru. Dzień prawa poboru ustalono na 18 listopada 2014 r.

Akcjonariuszom posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru (tj. 18 listopada 2014 r.) będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji. Przy czym za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

Objęcie nowo wyemitowanych akcji Lotosu zapowiedziało Ministerstwo Skarbu Państwa.

– Jesteśmy przygotowani na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym - powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa. - Naszym priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego. W ten sposób tworzymy potencjał gospodarki i tego też oczekują od nas akcjonariusze tych spółek, w których państwo ma większościowy portfel akcji.

Pieniądze pozyskane od Skarbu Państwa dzięki emisji akcji zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Dzięki tej inwestycji wzrośnie efektywność działalności rafineryjnej prowadzonej w ramach Grupy Lotos poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy naftowej. W efekcie realizacji inwestycji, produkty niskomarżowe wytwarzane w rafinerii zostaną zastąpione w znacznej mierze produktami wysokomarżowymi, pożądanymi przez rynek europejski ze względu na utrzymujący się w regionie deficyt. Decyzja ma charakter biznesowy.

– Test prywatnego inwestora wykazał, że inwestycja Lotosu jest rentowna i ma uzasadnienie biznesowe, a Minister Skarbu Państwa obejmując akcje zachowa się jak prywatny inwestor - powiedział Baniak. - Każdy projekt, który przekłada się na rozszerzenie naszego dostępu do surowców energetycznych czy efektywniejsze ich wykorzystanie jest poddawany dokładnej analizie, aby móc podjąć właściwe działania.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Czytaj więcej: Giełda 132 Ropa 45