Ministerstwo grubo się myli w sprawie foliówek


Ustawa jest sprzeczna z unijnymi dyrektywami

W dalszej części swojego dokumentu Koeko udowadnia, że zapisy projektu ustawy o gospodarce opakowaniami stoją w sprzeczności z celami unijnej Dyrektywy.

Jak to możliwe?

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów obliguje państwa członkowskie do zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach. Tymczasem zgodnie z raportem Stowarzyszenia EKO-PAK o gospodarce odpadami opakowaniowymi w 2004 r. ograniczanie masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach może się odbywać w wyniku kompostowania oraz termicznego przekształcenia. Kompostowanie ze względu na ograniczony i stosunkowo stabilny w czasie popyt na kompost będzie miało wtórne znaczenie dla realizacji obowiązku. Realizacja obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych oraz zmniejszenia masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach w latach 2006-2020 może wymagać wybudowania do 2020 r. nawet czternastu spalarni odpadów o jednostkowej wydajności 400 000 Mg/rok.

Są to dane szacunkowe nie uwzględniające promowania używania opakowań biodegradowalnych w sklepach. Stąd też zapisy projektu ustawy o gospodarce opakowaniami są sprzeczne z celami Dyrektywy.

Ministerstwo odmawia wyników badań, bo ich nie robi

Istnieje utrwalone orzecznictwo precedensowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym do czasu przeprowadzenia kolejnych badań, preferowane opcje gospodarowania to ponowne wykorzystanie i recykling. Nie są nimi natomiast biodegradacja ani kompostowanie. Biodegradacja i kompostowanie nie zostały tam wymienione.

Ponadto ciężar dowodu w sprawie tego, czy z punktu widzenia środowiska naturalnego torby ulegające biodegradacji są lepsze od innych toreb plastikowych, co potencjalnie stanowiłoby uzasadnienie dla ograniczenia swobody wolnego obrotu towarowego, oraz tego, czy zastosowany środek jest proporcjonalny do zakładanego celu, ciąży na naszym rządzie.

- Co więcej zgodnie z Dyrektywą unijną w przypadku gdy projekt zakłada ograniczenie obrotu lub stosowania substancji chemicznej, preparatu lub produktu w interesie zdrowia publicznego, ochrony konsumenta lub środowiska - a ma to miejsce w niniejszym wypadku - państwa członkowskie przekazuje informację o przewidywanych skutkach dla zdrowia publicznego, ochrony konsumenta i środowiska, wraz z analizą ryzyka sporządzoną zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi oceny ryzyka substancji chemicznych określonymi w rozporządzeniu nr 793/93 - tłumaczą przedstawiciele Koeko. - Niestety, Ministerstwo Środowiska odmówiło naszej prośbie o udostępnienie jakichkolwiek badań dotyczących wpływu toreb foliowych na środowisko i badań dotyczących wpływu, jaki będzie miało rozpowszechnienie toreb biodegradowalnych. Co ciekawe Ministerstwo uargumentowało swoją odmowę brakiem takich badań.

Koalicja na Rzecz Opakowań Ekologicznych Koeko jest stowarzyszeniem, którego misją jest szerzenie edukacji ekologicznej. Zrzeszamy przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją jednorazowych torebek i reklamówek foliowych. Popiera segregację odpadów oraz bezpieczny dla otoczenia recykling.