Monitoring kontrahentów to sposób na uniknięcie złych długów

Ważne dla właściwego zachowania się jest też struktura własności, kierownictwo firmy i prawo do reprezentacji.

W przypadku zaciągania zobowiązań przez kontrahenta wobec naszej firmy, istotne jest dla ich późniejszego egzekwowania, czy zobowiązania takie są dokonywane przez osoby do tego upoważnione. Dodatkowo, zmiany w strukturze własności lub zarządzie firmy mogą mieć wpływ na dalszą współpracę i regulowanie zobowiązań przez naszego kontrahenta. Może się tak dziać chociażby w efekcie zmiany kluczowej działalności kontrahenta, która może zmienić priorytety w regulowaniu przez niego zobowiązań.

W celu dokonania oceny kontrahenta i następnie monitoringu jego sytuacji, przedsiębiorca może stworzyć system pozyskiwania i przetwarzania informacji wewnątrz firmy lub wykorzystać rozwiązania stworzone specjalnie z myślą o tego rodzaju potrzebach.

Monitoring kontrahentów to sposób na uniknięcie złych długów

Rozbudowaną informację o sytuacji podmiotów gospodarczych dostarczają raporty z wywiadowni gospodarczych. Raport taki zawiera dane praktycznie z wszystkich powyżej wymienionych obszarów: ocenę zdolności kredytowej kontrahenta, proponowany poziom maksymalnego kredytu kupieckiego, informację o ewentualnych postępowaniach windykacyjnych wobec podmiotu, o wpisach w rejestrach nierzetelnych dłużników, o strukturze własności, kapitale, kierownictwie i reprezentacji firmy.

Wywiadownia udostępnia również informacje finansowe, a także dokonane na tle branży analizy kluczowych wskaźników niezbędnych do oceny kondycji przedsiębiorstwa. W ramach monitoringu sytuacji kontrahenta, przedsiębiorca otrzymuje informacje o zmianach w analizowanych obszarach. Co istotne, wywiadownie działają na rynkach międzynarodowych, w efekcie przedsiębiorca zyskuje dostęp do trudniejszych do zdobycia na własną rękę danych dotyczących przedsiębiorstw zagranicznych.

Dostępne są również rozwiązania „cząstkowe”, pozwalające na pozyskiwanie informacji z poszczególnych obszarów, np. informacje o niezapłaconych zobowiązaniach przedsiębiorca może pozyskiwać bezpośrednio z Biur Informacji Gospodarczej, prowadzących rejestry dłużników nie regulujących zobowiązań, a informacje prawne z baz informacji rejestrowych.

Kompleksowym rozwiązaniem dla firm, które nie chcą tworzyć rozbudowanego systemu oceny i monitoringu kontrahenta wewnątrz przedsiębiorstwa może być skorzystanie z usług firmy faktoringowej.

Ocena i monitoring kontrahenta stanowi, obok finansowania i zarządzania należnościami, jeden z podstawowych elementów usługi oferowanej przez takie firmy.

Najczęściej faktor współpracuje z różnymi instytucjami oferującymi na rynku informacje gospodarcze: wywiadowniami gospodarczymi, Biurami Informacji Gospodarczej, zagranicznymi partnerami działającymi na rynku odbiorców, bazami gromadzącymi informacje o statusie prawnym przedsiębiorstw.

Podpisane długofalowe kontrakty umożliwiają stały dostęp do informacji, zaś wdrożone w tym celu systemy pozwalają na monitorowanie zmian. Dodatkowo przez bazy faktorów przewijają się tysiące odbiorców, zaś wykorzystywane rozwiązania informatyczne pozwalają na automatyczny monitoring ich zachowań płatniczych.

Tym samym wiele z pozyskiwanych informacji firma faktoringowa udostępnia również swoim klientom. W efekcie więc podpisując umowę faktoringu, przedsiębiorca również może uzyskać dostęp do informacji o swoich kontrahentach i wykorzystać je przy tworzeniu swojej polityki kredytowej.

Więcej o faktoringu:
https://www.plastech.pl/finanse/1