Nowy konkurs NCBR dla branży tworzyw sztucznych

Nowy konkurs NCBR dla branży…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs: Szybka ścieżka "Tworzywa sztuczne" w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym minimalnie 1 przedsiębiorstwa i minimalnie 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. W ramach projektu można zrealizować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Budżet wynosi 180 000 000 PLN, w tym: 36 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim i 144 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: na projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - od 1 mln PLN do 50 mln euro; na pozostałe projekty - od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy obszary badawcze: Wytwarzanie podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw, modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych oraz zbiórkę, segregację, utylizację i recykling zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling.

W ramach pierwszego obszaru badawczego będzie mozna zrealizować następujące tematy:

 1. opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych służących poprawie jakości wyrobów z tworzyw oraz poszerzeniu zakresu ich funkcjonalności (materiały inteligentne, polimery z pamięcią kształtu, samoregenerujące się materiały, systemy cząsteczkowe i cząstkowe o zróżnicowanych własnościach fizykochemicznych w ramach jednej struktury);
 2. opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych użytecznych w nowoczesnej elektronice organicznej służących poprawie stabilności i wydajności produktów (systemy przewodzenia i magazynowania energii, sensory organiczne, OLEDy, elastyczne chipy elektroniczne, ogniwa słoneczne i inne);
 3. opracowanie nowych rozwiązań kompozytowych (np. poprzez zmianę wewnętrznej struktury kompozytu lub użytych do jego konstrukcji materiałów)oraz ich przygotowanie do wykorzystania w działalności produkcyjnej;
 4. opracowanie tworzyw pochodzenia naturalnego, w tym tworzyw bioresorbowalnych, czyli możliwych do wykorzystania w ciele człowieka, bądź do hodowli komórek;
 5. opracowanie tworzyw biodegradowalnych ograniczających ilość akumulowanych odpadów, głównie dla zastosowań jednorazowego użytku lub o krótkim okresie życia (m.in. dla branży spożywczej oraz opakowań transportowych);
 6. opracowanie technologii wykorzystania węgla poprzez zgazowanie, na potrzeby produkcji tworzyw;
 7. opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych lub kompostowalnych polimerów wytwarzanych ze źródeł kopalnych lub odnawialnych;
 8. opracowanie technologii produkcji wysokomarżowych kompozytów oraz rozwiązań z zakresu tworzyw konstrukcyjnych;
 9. opracowanie technologii wykorzystania źródeł odnawialnych w lokalnej produkcji tworzyw.

Obszar badawczy dotyczący modyfikowania tworzyw obejmuje:

 1. opracowanie technologii i optymalizacja procesów wytwarzania innowacyjnych opakowań np. opakowania wydłużające żywotność produktów spożywczych) umożliwiających poprawę ich własności i funkcjonalności (np. w zakresie lepszej recyklowalności, łatwiejszego lub wielokrotnego otwierania);
 2. rozwój rozwiązań materiałowych zwiększających funkcjonalność technologii druku 3D i możliwość aplikacji tej technologii (np. tworzywa bioresorbowalne i biodegradowalne dla medycyny);
 3. opracowanie innowacyjnych systemów modyfikowania tworzyw (np. pod kątem mechanicznym, niepalności, wyglądu, antystarzeniowym itd.) umożliwiających ich szerokie zastosowanie w przemyśle.

W ostatnim obszarze znalazły się:

 1. opracowanie technologii wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań, (np. przez uproszczenie struktury wyrobów, zmniejszenie liczby składników i polimerów), tak aby nadawały się do łatwiejszego ponownego użycia i/lub do recyklingu;
 2. opracowanie technologii umożliwiających swobodną biodegradację tworzyw pod wpływem czynników zewnętrznych w przypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego;
 3. opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii recyklingu, pozwalających na zawrócenie do obiegu dotychczas nierecyklowalnych wyrobów;
 4. opracowanie standardów dla recyklowanych polimerów (recyklatów);
 5. opracowanie rozwiązań technologicznych poprawiających system zbiórki, sortowania, selekcji odpadów dla stworzenia większego strumienia dobrych jakościowo odpadów jako surowca do recyklingu oraz opracowanie rozwiązań technologicznych recyklingu chemicznego odpadów do prostszych substancji chemicznych;
 6. opracowanie technologii ułatwiających gospodarkę odpadami z tworzyw;
 7. opracowanie technologii stosowania recyklatów.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 2 września br. i trwać będzie do godziny 16:00 15 listopada 2019 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wnioski będzie można składać wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu będzie aktywny od 2 września 2019 r.)

JL

Dokumentacja dla konkursu 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka "Tworzywa sztuczne" w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w 2019 r.