Orlen zyskał nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów


Nowa instalacja jest zgodna z wymaganiami BAT (Najlepsza Dostępna Technika, ang. Best Available Technique) oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, m.in. dotyczącymi dotrzymywania dopuszczalnych wartości standardów emisji, dotrzymywania parametrów prowadzenia procesu oraz jakości odprowadzanych ścieków. Spełnia też wymagania w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki w ramach Dyrektywy IPPC 2008/1/EC wdrożonej przez Komisję Europejską.

Podstawową przesłanką budowy w Polsce instalacji tego typu było wdrożenie norm ekologicznych, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostosowaniem do spełniania norm emisyjnych. Badania i analizy przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku wykazały, że funkcjonująca dotychczas instalacja nie spełnia wymagań unijnych.

Decyzję o budowie nowej instalacji podjęto w ramach kompleksowej zmiany systemu gospodarki odpadami pochodzącymi z procesów oczyszczania ścieków rafineryjnych i petrochemicznych. Obecnie podobne projekty, dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych, w tej samej technologii, realizowane są między innymi w Łodzi, Krakowie i Warszawie.

Zastosowane w instalacji procesy przygotowania i bezpiecznego transportu odpadów, spalania ich w piecach oraz odrębne dla każdego z nich systemy odzysku ciepła i oczyszczania spalin pozwolą na spełnienie wszystkich obowiązujących w Polsce wymagań środowiskowych oraz uregulowań unijnych.

Skąd pieniądze na inwestycję?

Uzgodniony przez spółkę z Wojewodą Mazowieckim Program Dostosowawczy przewidywał dwuetapową modernizację instalacji. W pierwszym etapie, zakończonym w grudniu 2006 r., nakładem 18 mln zł wybudowano instalację zagęszczania osadów ściekowych - park zbiorników oraz stację wirówek. Drugi etap obejmował zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. Uruchomienie instalacji przyspieszyło o rok termin dostosowania instalacji do wymogów obowiązującego prawa. Całkowity koszt drugiego etapu modernizacji wyniósł 105,3 mln zł.