Przemysł opakowaniowy krytykuje dyrektywę Single-Use Plastics

Przemysł opakowaniowy krytykuje… Europejski przemysł opakowaniowy wyraził zaniepokojenie ewentualnymi komplikacjami prawnymi wynikającymi z wprowadzenia w życie projektu dyrektywy dotyczącej wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP - Single-Use Plastics Directive).

Europejska Organizacja ds. Opakowań i Środowiska (EUROPEN) oraz 67 innych europejskich i krajowych stowarzyszeń reprezentujących łańcuch wartości opakowań wydały 22 sierpnia wspólne oświadczenie, w którym wyraziły zastrzeżenia co do bezprecedensowego tempa, w jakim projekt dyrektywy został opracowany, co może mieć negatywny wpływ na wartość merytoryczną dyrektywy.

W oświadczeniu znalazły się też konkretne sugestie dotyczące zmian w proponowanym projekcie dyrektywy. Ich uwzględnienie zagwarantuje, zdaniem autorów, że:
  • utrzymane zostaną spójne ramy polityki UE w zakresie opakowań, a rynek wewnętrzny towarów opakowaniowych będzie chroniony poprzez unikanie różnych interpretacji prawnych na poziomie UE i na poziomie krajowym,
  • dyrektywa odniesie się do przyczyn zaśmiecania mórz w sposób całościowy, zachęcając do wprowadzania znaczących innowacji oraz zapewniając odpowiednio dużo czasu na badania B+R oraz ich komercjalizację,
  • przepisy nie będą miały charakteru dyskryminującego i będą proporcjonalne do wyzwań, którym mają zaradzić.
Szczególnie zwrócono uwagę na następujące kwestie:

Zapewnienie pewności prawnej

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) jest głównym aktem prawnym regulującym kwestie opakowań i odpadów opakowaniowych w Europie. Obejmuje ona wszystkie rodzaje opakowań wprowadzanych do obrotu oraz wszystkie odpady opakowaniowe.

Włączenie niektórych opakowań do projektu dyrektywy SUP wprowadza niepewność prawną. Dotychczas podstawę prawną dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych stanowi art. 114 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący rynku wewnętrznego, którego celem jest ochrona swobodnego obrotu towarami pakowanymi w UE przy jednoczesnej ciągłej poprawie ekologiczności opakowań.

Podstawą prawną projektu dyrektywy SUP jest jednak art. 192 TFUE dotyczący ochrony środowiska. Dlatego też sygnatariusze oświadczenia wzywają decydentów UE do wyjaśnienia, czy dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych pozostanie nadal aktem nadrzędnym w odniesieniu do opakowań objętych projektem dyrektywy SUP.

Ochrona wewnętrznego rynku opakowań

Rynek wewnętrzny jest kamieniem węgielnym globalnej konkurencyjności UE. Chociaż celem projektu dyrektywy SUP jest częściowo "przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego", wymóg podjęcia przez państwa członkowskie "niezbędnych środków" w celu ograniczenia konsumpcji niektórych produktów jednorazowego użytku (art. 4) niesie ze sobą potencjalne ryzyko funkcjonowania 27 odmiennych rozwiązań w tym zakresie.

Dotyczy to również wytycznych związanych z wymogami oznakowania (art. 7), które mogą być różne w poszczególnych państwach członkowskich. Zagrożenia te pogłębia zaproponowanie art. 192 TFUE (ochrona środowiska) jako podstawy prawnej dla projektu dyrektywy SUP, stwarzając ryzyko rozdrobnienia rynku w przypadku gdy państwa członkowskie UE będą realizować wytyczne dyrektywy SUP w sposób nieskoordynowany.

Czytaj więcej:
Prawo 425