Przemysł opakowaniowy krytykuje dyrektywę Single-Use Plastics

Zamknięta lista zakazanych produktów

Możliwość dodawania przez państwa członkowskie dodatkowych innych produktów spowoduje niepewność prawną oraz może zakłócić sytuację na rynku unijnym w związku z wdrażaniem dyrektywy na poziomach krajowych. Autorzy oświadczenia wzywają Parlament Europejski i Radę do przedstawienia zamkniętego, dobrze zdefiniowanego wykazu produktów, którego poszczególne państwa członkowskie nie będą mogły swobodnie interpretować ani rozszerzać.

Jasne definicje

Oświadczenie zawiera postulat ujednolicenia definicji dotyczących zarówno tworzyw sztucznych jak i poszczególnych opakowań. Należy je doprecyzować lub wprowadzić nowe aby uniknąć różnych interpretacji pojęć poprzez poszczególne kraje członkowskie.

Podejście oparte na cyklu życia produktu

Sygnatariusze oświadczenia uważają, że zakazy stosowania tworzyw sztucznych w niektórych produktach oraz konieczność zastępowania ich innymi materiałami, winny uwzględniać pełen cykl życia poszczególnych produktów i opakowań z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z wycofaniem ich z eksploatacji. Ważne jest również zapewnienie funkcjonalności opakowań i ich kluczowej roli w zapewnianiu wysokich standardów higieny, bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i ochrony konsumentów.

Przemysł musi mieć możliwości projektowania opakowań w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały one wymogi funkcjonalne dotyczące danego produktu i związanego z nim łańcucha dostaw, w oparciu o indywidualne podejście do każdego przypadku. W przeciwnym razie prawodawstwo może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność opakowań, zgodność z przepisami UE dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz na zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji i zapewniania bardziej zrównoważonego charakteru łańcuchów dostaw w perspektywie całego cyklu życia.

Sygnatariusze wzywają Parlament Europejski i Radę Europy do zapewnienia, że wysokie standardy ochrony konsumentów w UE, zwłaszcza te zawarte w prawie unijnym, nie zostaną naruszone oraz aby ten sam poziom ochrony był stosowany we wszystkich państwach członkowskich.

- Niektóre aspekty projektu dyrektywy SUP stanowią wyzwanie dla podstawowych zasad polityki lepszego stanowienia prawa - powiedział Hans van Bochove przewodniczący EUROPEN. - W tym oświadczeniu chcemy wyjaśnić nasze wspólne nadrzędne cele jako partnerów w łańcuchu wartości. - Istotne jest, aby proponowane wytyczne zawierały jasne definicje i wynikały z opartej na faktach oceny skutków - podkreślił Van Bochove.

Projekt dyrektywy dotyczącej wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na wielu poziomach będzie miał wpływ na podmioty działające w branży - powiedziała Virginia Janssens, dyrektor zarządzający EUROPEN. - Jeśli chcemy uniknąć niezamierzonych negatywnych skutków i zapewnić sensowne, spójne ramy polityczne, musimy pamiętać o złożoności oddziaływań i ich wzajemnych powiązaniach w całym łańcuchu wartości. Nasze wspólne przesłanie zawiera rekomendacje i deklaruje chęć uczestnictwa w poszukiwaniu rozwiązań – podsumowała Jansenns.

Jacek Leszczyński

Czytaj więcej:
Prawo 425