Rafineria Trzebinia S.A. wstrzymała produkcję i sprzedaż biopaliwa ON BIO

Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji i sprzedaży biopaliwa ON BIO z zawartością 20% estrów FAME.

Decyzja została podjęta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006 nr 243 poz. 1766).

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomicznej, Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. oszacował, iż w związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi Rozporządzeniem strata netto Rafinerii Trzebinia S.A., w styczniu 2007 roku, wyniesie około 2,5 – 3 mln PLN. Produkcja ON BIO została wstrzymana przez Rafinerię Trzebina S.A. do czasu ewentualnego wprowadzenia w życie nowych przepisów prawnych uzasadniających jej wznowienie.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A zadecydował o skoncentrowaniu obecnie prowadzonych działań handlowo-marketingowych na sprzedaży wytwarzanych estrów FAME na rynkach zagranicznych.

Ogłoszona zmiana przepisów podatkowych powoduje konieczność renegocjacji zawartych przez Rafinerię Trzebinia S.A. kontraktów na dostawy surowców do produkcji ON BIO.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. podjął również decyzję o wstrzymaniu prowadzenia prac nad programem inwestycyjnym, zmierzającym do znaczącego zwiększenia obecnie posiadanych mocy produkcyjnych biopaliw.

PKN ORLEN S.A. posiada 77,2% udziałów w ogólnej liczbie głosów w grupie kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A.

Źródło: www.orlen.pl

Czytaj więcej: Paliwa 31