Rusza program wsparcia gospodarki odpadami

Rusza program wsparcia gospodarki odpadami
Właściwe gospodarowanie odpadami to główny cel programu "Racjonalna gospodarka odpadami", na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie 1,7 mld złotych.

Celem programu jest m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów przewożonych nielegalnie przez granicę, wsparcie podmiotów zajmujących się demontażem pojazdów oraz budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z kwoty 1,7 mld zł przeznaczonych na realizację programu ponad 371 mln zł stanowić będą dotacje, a blisko 1,4 mld zł zwrotne formy dofinansowania.

Obecnie ruszyły właśnie nabory do trzech z siedmiu części programu:
  • modernizacji stacji demontażu pojazdów;
  • współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pożyczki dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi),
  • przygotowania projektów (pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu "Racjonalna gospodarka odpadami" oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych).
Termin składania wniosków mija 20 grudnia.

Nabory do kolejnych części programu są planowane we wrześniu. Będą one dotyczyć selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami.

Więcej szczegółów na stronie internetowej NFOŚiGW.

Czytaj więcej: Ekologia 245