Sortownie odpadów w Polsce

Warto wiedzieć, że typowy zakład sortowania odpadów jest ciągiem technologicznym przeznaczonym dla segregowania odpadów przeznaczonych do składowania, odzysku cennych surowców wtórnych, dalszego recyklingu, itp. Linię do sortowania odpadów tworzy zespół przenośników z możliwością zainstalowania sita bębnowego oraz innych urządzeń dodatkowych, takich jak separator magnetyczny, prasy, kruszarki, rozdrabniacze. Linia sortownicza może być wyposażona w kabinę z ogrzewaniem i wentylacją celem stworzenia odpowiednich warunków pracy dla sortowaczy. Pozostałe po segregacji i niewykorzystane odpady są wysypywane do kontenera lub urządzenia prasującego z przeznaczeniem do wywozu na składowisko lub dalszego przerobu. Sortownia może być zaprojektowana i skonstruowana dowolnie, w zależności od ilości odpadów, możliwości inwestycyjnych oraz celu jaki chce się uzyskać.

Sortownie odpadów w Polsce

Mówiąc o systemie sortowniczym warto jednak zauważyć, na co zwracają uwagę eksperci, że istniejący w Polsce model gospodarki odpadami nie jest optymalnie dostosowany do pełnego i ekonomicznie racjonalnego wykorzystania istniejących obiektów sortowniczych. Brakuje m.in. zagwarantowania źródeł dostaw odpadów, co obecnie doprowadza do braku efektu ekonomicznego i ekologicznego niektórych uruchomionych inwestycji.

Stąd też stale pojawia się pytanie jakiego typu sortownie należy budować w naszym kraju? Czy mają to być instalacje na odpady zmieszane czy też na zbierane u źródła?

Jak przekonują fachowcy, sortownie są oczywiście potrzebne, ale muszą funkcjonować we współpracy z innymi uczestnikami systemu gospodarki odpadami. W systemie musi znaleźć się miejsce zarówno dla mniejszych obiektów sortowniczych, nastawionych na jeden rodzaj surowca, jak również dla obiektów dużych i kompleksowych, obsługujących większe miasta lub związki gmin. Niezbędnym warunkiem funkcjonowania tego typu obiektów winna być jednak równolegle rozwijana selektywna zbiórka i zakończenie praktyki budowania nowoczesnych oraz niezwykle kosztownych obiektów po to, aby sortować zmieszane odpady ze śmieciarek, gdzie tona odzyskanych surowców o niskiej jakości kosztuje 1,2 – 1,5 tys. zł.

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z serwisów Głos Szczeciński oraz www.wiadomości24.pl