Sortownie odpadów w Polsce

Sortownie odpadów w Polsce…
System sortowni odpadów rozwija się w Polsce sukcesywnie od lat, choć zdaniem specjalistów jego tworzenie idzie wciąż zbyt wolno i nie zawsze w takim kierunku jak powinno. Niemniej jednak w porównaniu z sytuacją sprzed lat mamy do czynienia z bardzo wyraźnym pozytywnym przełomem.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. rynek sortowni odpadów w naszym kraju nabrał znacznego przyspieszenia. Nastąpił potężny przełom w sektorze gospodarki odpadowej, który został oczywiście w dużej mierze wymuszony wprowadzeniem przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego.

Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami, w tym odpadami tworzyw sztucznych. Ich celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów oraz podczas i po zakończeniu ich użytkowania. Z tego też powodu choćby za sprawą unijnego programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest wiele inwestycji polegających na budowie sortowni.

Szacuje się, że w ostatnich latach przybyło w Polsce ponad 20 profesjonalnych obiektów sortowniczych o łącznej wydajności przerobowej ok. 400 tys. ton. Koszt ich utworzenia to ok. 125 mln euro. Oprócz tego wzbogaciliśmy się o 20 – 30 mniejszych linii sortowniczych, których wydajność nie przekracza 5 tys. ton rocznie. Razem wszystkie istniejące instalacje sortownicze mogą przyjąć ok. 1 mln ton odpadów. W porównaniu z sytuacją panującą do tego czasu to dużo. Jeszcze bowiem sześć lat temu mieliśmy ledwie 10 sortowni o mocach przerobowych ok. 300 tys. ton rocznie. Mimo stałego postępu wciąż jeszcze w porównaniu z europejską średnią zajmujemy dalekie pozycje.

Sortownie budują głównie poszczególne samorządy lokalne. Dla przykładu kilka tygodni temu o budowie systemu sortowniczego poinformował łomżyński samorząd. Za 37,6 mln zł, z czego 17,8 mln zł pochodzić będzie z UE, powstanie obiekt gospodarowania odpadami dla Łomży i okolicznych gmin.

Największa w Polsce sortownia odpadów działa od końca 2007 r. we Wrocławiu. Jest ona w stanie przetworzyć 210 tys. ton odpadów rocznie. Służy do odzysku czystych surowców wtórnych, a dodatkowo do segregowania odpadów problemowych i niebezpiecznych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 27 mln zł.