Światowa branża recyklingu w Warszawie

Światowa branża recyklingu w Warszawie
Odbywające się w Warszawie w dn. 28-29 października spotkanie World Recycling Convention to cykliczne wydarzenie organizowane przez organizację non-profit Bureau of International Recycilng (BIR) z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje ona ponad 850 firm prywatnych i 40 stowarzyszeń krajowych działających w obszarze recyklingu.

Tematyka jesiennego spotkania była szeroka i obejmowała główne obszary działalności firm z branży recyklingowej. Osobne sesje poświęcone były recyklingowi tworzyw sztucznych, papieru, opon czy metali.

Na marginesie głównego wątku obrad dyskutanci poruszali szereg tematów związanych z szeroko pojmowanym recyklingiem. Zdaniem uczestników spotkania popyt na surowce z recyklingu jest ogromny, a upowszechnienie ponownego przetwarzania odpadów daje potężny impuls rozwojowy gospodarce. We­dług da­nych BIR bran­ża recyklingu za­trud­nia ok. 1,6 mi­lio­na osób na całym świe­cie i przetwarza ponad 600 mln ton su­row­ców wtór­nych rocz­nie.

- Mię­dzy­na­ro­do­wy han­del su­row­ców wtór­nych od­gry­wa klu­czo­wą rolę w roz­wo­ju go­spo­da­rek oraz wzro­ście PKB - po­wie­dział Pa­ilak Mzi­kian z firmy Soex In­ter­na­tio­nal AG. - Jed­nak wielu kon­su­men­tów nadal nie­chęt­nie ku­pu­je nie­któ­re przed­mio­ty za­wie­ra­ją­ce ma­te­ria­ły po­cho­dzą­ce z re­cy­klin­gu. A na­le­ży pod­kre­ślić, że wy­ro­by wy­two­rzo­ne z ma­te­ria­łów po­cho­dzą­cych z re­cy­klin­gu muszą speł­niać te same stan­dar­dy ja­ko­ści, jak te pro­du­ko­wa­ne przy uży­ciu ma­te­ria­łów pier­wot­nych.

Uczestnicy konwencji podkreślali, że dla Polski upowszechnienie recyklingu jest nie tylko wielkim wyzwaniem, ale także szansą na rozwój gospodarczy. Ponadto recykling ma także ważny aspekt środowiskowy. Nowo wprowadzone przepisy w zakresie utrzymania porządku w gminach stanowią dobre ramy prawne dla rozwoju recyklingu, ale istotnym aspektem jest także współpraca społeczna w zakresie wdrażania tych przepisów.

Czytaj więcej: Recykling 422