Synthos wyemitował euroobligacje

Synthos wyemitował euroobligacje
We wtorek 30 września spółka zależna Synthosu z siedzibą w Sztokholmie - Synthos Finance AB - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro. Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych - w dniach 30 marca oraz 30 września. Pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r.

Synthos przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na spłatę obecnego zadłużenia Grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne.

Na mocy umowy objęcia obligacji zawartej 24 września banki BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i UniCredit Bank AG zostały pierwotnymi nabywcami obligacji. Mogą one następnie zaoferować obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.

Zobowiązania Synthos Finance AB (publ) zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Synthos wraz z jego spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos PBR s.r.o. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań Synthos Finance AB (publ) wynikających z obligacji, w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji, oraz została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy.

Maksymalna wysokość gwarancji udzielona przez emitenta obejmuje 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji. Gwarancja wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec Synthos Finance AB (publ).