Trendy w gospodarowaniu odpadami na rok 2018

Trendy w gospodarowaniu odpadami na rok 2018
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), zapobieganie marnotrawieniu żywności, jednorazowe torby foliowe i rozwój technologiczny branży recyklingu to pięć pojęć, na których skoncentrowane będą działania związane z gospodarowaniem odpadami w bieżącym roku. Według Stena Recycling to właśnie wokół nich będą kreowane główne trendy w 2018 roku.

- Trendy 2018 w gospodarowaniu odpadami będą zorientowane wokół zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, na którym korzysta biznes, społeczeństwo i środowisko. To główna tendencja obserwowana na świecie i widoczna coraz bardziej w Polsce. Cieszy fakt, że zmieniają się przekonania i nawyki wśród konsumentów oraz przedsiębiorców, a zagadnienia, które jeszcze parę lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania, znajdują się w samym centrum debaty publicznej – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Przekonanie przedsiębiorców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, Agendy 2030 ONZ (SDGs - Sustainable Development Goals) dotyczą siedemnastu wzajemnie przenikających się zagadnień, które zostały uzgodnione przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji. Wyznaczają one kierunek zmian światowej gospodarki. Koncentrują się na działaniach, które przeciwdziałałyby rozwarstwieniu społecznemu i nierównościom gospodarczym w różnych rejonach świata. Mają zmierzać również do umocnienia pokoju i wolności na świecie. Dotyczą również inicjatyw związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem odpadami oraz ochroną środowiska.

Państwa członkowskie wypracowują obecnie rozwiązania, których celem jest urzeczywistnić tę ambitną wizję, jednak, aby było to możliwe w inicjatywę musi zaangażować się biznes. Już teraz 64% dyrektorów generalnych zrzeszonych w ramach UN Global Compact (największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację SGDs) twierdzi, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odgrywają kluczową rolę w ich planowaniu strategicznym i rozwoju działalności.

W Polsce Ministerstwo Rozwoju zaangażowało się w wypracowanie podstawy legislacyjnej tej inicjatywy. Cele ONZ wpisują się jednocześnie w obecnie funkcjonującą strategię rozwoju naszego kraju, co tworzy pozytywną atmosferę wokół zagadnienia. Pod koniec 2017 roku, podsumowano też „Kampanię 17/17”, która – w ramach programu „SDG’s w praktyce”, realizowanego m.in. przez CSR Consulting i Stena Recycling – popularyzowała wśród polskich przedsiębiorstw Cele Zrównoważonego Rozwoju. Na konferencji w Ministerstwie Rozwoju, podczas której prezentowano wyniki zrealizowanych aktywności, do grupy firm popierających inicjatywę dołączyły kolejne podmioty – jest ich obecnie ponad 70. Tego typu aktywności są konieczne, aby założenia ONZ przestały być tylko teorią. Jednak świadomość problematyki SDGs wśród polskich firm wciąż jest zbyt mała.

Przewiduje się, że w 2018 roku do przedsiębiorstw zaangażowanych we wdrażanie celów Agendy 2030 dołączą kolejne firmy i temat będzie zyskiwał na popularności. Kluczowym wyzwaniem będzie przekonanie biznesu, że zrównoważony rozwój, to nie tylko obowiązki i koszty, ale także korzyści.

Dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw do gospodarki cyrkularnej

Linearny model ekonomiczny jest ciągle najbardziej popularną koncepcją biznesową. Gospodarka cyrkularna, która promuje m.in. racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi i korzystanie w większym stopniu z surowców wtórnych, będzie zyskiwać na popularności. Jednak, aby było to możliwe, firmy powinny przeanalizować (zweryfikować) dotychczasowe modele biznesowe i poszukać nowych szans w GOZ. A potencjał jest olbrzymi. W publikacji "Waste to Wealth" wydanej przez Accenture w 2015 roku wskazano, że do 2030 roku przechodzenie na gospodarkę cyrkularną może zwiększyć wartość światowej ekonomii aż o 4,5 biliona dolarów. Z pewnością będzie to impuls do dynamicznego rozwoju dla tych, którzy we właściwym momencie wpiszą swoją działalność w model cyrkularny.

W Polsce idea gospodarki o obiegu zamkniętym powoli przebija się do świadomości społeczeństwa. Koncepcja ta istnieje w debacie publicznej, ale głównie podczas konferencji, kongresów i na łamach mediów. Ciągle zbyt mały odsetek przedsiębiorców stosuje i rozwija rozwiązania GOZ w swoich firmach. Według badań, przeprowadzonych przez Stena Recycling w 2017 roku, nieco ponad 28% mieszkańców Polski słyszała kiedykolwiek o Gospodarce Obiegu Zamkniętego. GOZ najczęściej kojarzy się z procesem zarządzania odpadami. Zbyt słabo akcentuje się fakt, że właściwie wdrożone założenia gospodarki cyrkularnej pozwalają nie tylko na efektywne zarządzanie obiegiem odpadów, czy uzyskanie korzystniejszych warunków ich odbioru, lecz także na zyskanie przewagi konkurencyjnej.

- Gospodarka cyrkularna to koncepcja biznesowa, która pozwala na racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych, których zasoby nie są nieskończone, a niektórych przypadkach niebawem mogą się skończyć. Kładzie też duży nacisk na recykling, który znacząco ogranicza koszty pozyskiwania materiałów niezbędnych do produkcji przemysłowej. Jednocześnie promuje efektywność i zdrowy rozsądek. To aspekty bliskie każdemu przedsiębiorcy, dlatego firmy w Polsce coraz bardziej przekonują się do wprowadzania GOZ. Konieczne są jednak kampanie informacyjne i promowanie konkretnych przykładów, które zostały wprowadzone w życie i są realizowane przynosząc firmom dodatkowe korzyści – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.