Ustawa o opakowaniach przyjęta

Ustawa o opakowaniach przyjęta
Głównym celem zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest pełna transpozycja przepisów prawa UE, a także uszczelnienie systemu zagospodarowania tego rodzaju odpadów, tak aby osiągnąć do 2014 r. wymagane dyrektywą opakowaniową poziomy odzysku i recyklingu.

Do 2014 r. kraje unijne powinny odzyskiwać nie mniej niż 60 proc. wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z jakiego je wytworzono oraz odpadów z nich powstałych.

Polska do 2014 r. ma obowiązek osiągnąć poniższe poziomy recyklingu:
  • odzysk na minimalnym poziomie 60 proc., bez górnego ograniczenia,
  • minimalny poziom recyklingu 55 proc., a maksymalny na 80 proc. masy odpadów opakowaniowych,
  • minimalne poziomy recyklingu dla poszczególnych materiałów opakowaniowych wynoszą: papier - 60 proc.,metale - 50 proc., szkło - 60 proc., tworzywa sztuczne - 22,5 proc. (wyłącznie przetwarzane na tworzywa sztuczne), drewno - 15 proc.
Marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub prowadzą recykling (albo inny proces odzysku). Dane te mają być jawne i będą dostępne w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe uzyskaniu wpisu do rejestru.

Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub odzysk, a także eksportujący odpady opakowaniowe, będą poddawani kontrolom, które ma przeprowadzać marszałek województwa. Będzie on sporządzał i przekazywał ministrowi środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy będą mieli też obowiązek sporządzania i składania w urzędach marszałkowskich rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych opakowań. W raportach trzeba też będzie ująć dane o produktach w opakowaniach wprowadzonych na rynek i wielkości odzysku i recyklingu.

Organizacje odzysku opakowań będą zobowiązane do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne części przychodów pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel będą musiały być udokumentowane.

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia szczególnych przepisów w odniesieniu do branży tworzyw sztucznych. Ustawa, tak jak i dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, nie wprowadza odrębnych uregulowań w zakresie tzw. biotworzyw oraz tworzyw oksybiodegradowalnych. Nie jest prowadzona więc odrębna polityka w odniesieniu do tych tworzyw i ich stosowania w branży opakowań.