Wiadomo co będzie w ustawie opakowaniowej

Wiadomo co będzie w ustawie opakowaniowej
Rada Ministrów przyjęła, przedłożone przez ministra środowiska, założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu w Polsce, bez względu na rodzaj materiału z jakiego je wytworzono oraz odpadów z nich powstałych.

Zgodnie z projektem, wprowadzający opakowania do obrotu będzie zobowiązany ograniczyć ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań i wytwarzanych z nich odpadów. Chodzi o to, by opakowania były projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling. Opakowania nie powinny też zawierać szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, środowiska i samego produktu.

Projekt ustawy nakłada również obowiązek składania przez przedsiębiorców w urzędach marszałkowskich rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych opakowań. Określa również zasady gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Wiadomo co będzie w ustawie opakowaniowej


Wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek będzie musiał prowadzić ewidencję, w której znajdzie się informacja o masie opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym. Będzie też zobowiązany do poddania odpadów opakowaniowych odzyskowi i recyklingowi. Nie będzie to jednak dotyczyło przedsiębiorców, którzy wprowadzili na rynek produkty w opakowaniach o masie do 1 tony.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli zajmować się odzyskiem odpadów samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań (na podstawie zawartej z nią umowy). Organizacje te będą musiały przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, przedsiębiorcy lub organizacje odzysku, które w danym roku nie uzyskają wymaganych poziomów recyklingu, odzysku oraz recyklingu dla wszystkich opakowań razem, będą musiały uiścić tzw. opłatę produktową. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań nie będzie mogła przekroczyć 4,50 zł za 1 kg.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy będzie groziła kara pieniężna - od 5 do 500 tys. zł.

Z przyjęcia ustawy cieszą się organizacje branżowe. Dla przykładu Koalicja na Rzecz Opakowań Ekologicznych Koeko, zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją jednorazowych torebek i reklamówek foliowych, zwraca uwagę, że początkowo założenia przewidywała nałożenie opłaty na producentów opakowań z tworzyw sztucznych.

- Nasze stowarzyszenie stanowczo sprzeciwiała się wprowadzeniu opłaty. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki przedstawiając swoje stanowisko. Nawiązaliśmy również kontakt z kancelaria Prezesa Rady Ministrów i doradca premiera, Michałem Bonim, który przychylał się do naszego stanowiska. Udostępniliśmy mu wszelkie materiały, którymi dysponowaliśmy, a które popierały nasze stanowisko – tłumaczy Agnieszka Kowalik, Kierownik Biura Koeko.

Nie kryje tez radości, że starania Koeko zakończyły się sukcesem, bowiem jak wspomniano założenia, które przyjęła Rada Ministrów nie nakładają opłaty na producentów opakowań z tworzyw sztucznych.

- Odebraliśmy bardzo wiele telefonów z gratulacjami od innych stowarzyszeń m. in. od PlasticsEurope oraz Eko Pak. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynia się do równego traktowania producentów wszystkich rodzajów opakowań – dodaje Agnieszka Kowalik.

Czytaj więcej: Opakowania 1097 Prawo 232