Wyższe cele recyklingu przyniosą wzrost zatrudnienia

Wyższe cele recyklingu przyniosą wzrost zatrudnienia
W środę Komisja Europejska przyjęła strategię zmierzającą do zwrócenia Europy w stronę gospodarki cyrkularnej i zwiększenia poziomu recyklingu w krajach członkowskich. Zdaniem KE, osiągnięcie nowych celów recyklingu pozwoli na utworzenie nawet 580 tys. miejsc pracy. Jednocześnie w ten sposób Europa stałaby się bardziej konkurencyjna i mogłaby efektywniej pozyskiwać surowce. Projekt zakłada także zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Do 2030 roku 70 proc. odpadów komunalnych oraz 80 proc. odpadów opakowaniowych miałoby być przetwarzane w procesie recyklingu. Ponadto od 2025 roku miałby obowiązywać zakaz składowania na wysypiskach odpadów nadających się do ponownego przerobu. Wśród celów projektu wymienia się także m.in. ograniczenie zanieczyszczeń mórz oraz zmniejszenie ilości marnowanej żywności.

Tzw. zielone miejsca pracy, których wsparcie zapowiada Komisja, powstają nie tylko w branży recyklingu, lecz także obszarach związanych z bioróżnorodnością, technikami izolacji cieplnej, ochroną powietrza czy technologiami pozyskiwania energii odnawialnej. Jak podkreśla KE, nawet w czasie recesji liczba miejsc pracy w wymienionych obszarach wzrosła o 20 proc. Komisja szacuje, że do 2020 r. możliwe jest utworzenie 20 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce.

Skoncentrowanie się na tych sektorach gospodarki za kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Tzw. ekologizacja gospodarki wiąże się z tworzeniem nowych rodzajów miejsc pracy i przekształcaniem tych istniejących. Dlatego ważne jest nabywanie przez pracowników specjalistycznych kwalifikacji i wiedzy.

Plan KE zakładający wspieranie procesu tworzenia miejsc pracy w ekologicznych sektorach, a także pomoc dla pracowników zmieniających miejsce pracy obejmuje między innymi przewidywanie, jakie umiejętności oraz jaka wiedza będą potrzebne w tych obszarach oraz pomoc pracownikom w ich zdobyciu. Ponadto projekt zakłada przesunięcie ciężaru z opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania podmiotów zanieczyszczających. Pracodawcy i związki zawodowe będą zachęcani do dialogu, aby upewnić się, że pracownicy otrzymują wsparcie. Dodatkowo przewiduje się poprawę międzynarodowej wymiany wiedzy na temat rozwoju zielonych sektorów oraz udzielanie wskazówek małym przedsiębiorstwom, aby ułatwić im przejście na zieloną gospodarkę, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i antycypowanie niedoboru kwalifikacji.

Przedstawiony przez Komisję Europejską plan zostanie teraz przekazany Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.

Projekt już zyskał akceptację organizacji Plastics Recyclers Europe, skupiającej europejskie firmy działające w branży recyklingu.

- Zmiany zapowiadane przez Komisję umożliwią przejście z linearnego do cyrkularnego gospodarowania tworzywami sztucznymi - powiedział Tom Emans, prezydent PRE. - Odblokowanie gospodarki cyrkularnej będzie ponadto zabezpieczeniem Europy przed zależnością od importowanych surowców.

Mankamentem propozycji KE jest zdaniem Emansa brak wyraźnych wskazań odnośnie jakości recyklingu:

- Jakość recyklatów zależy od jakości zbiórki i sortowania odpadów - stwierdził Emans. - Dlatego też, aby zapewnić wysoką jakość produktów końcowych, potrzebne są wyższe wymagania w zakresie selektywnej zbiórki i wysokiej jakości sortowania.