Wznowiono prace nad ustawą opakowaniową

Wznowiono prace nad ustawą… Ruszyły przerwane kilka miesięcy temu prace nad ustawą opakowaniową. Nad projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obradował Komitet Stały Rady Ministrów. To ostatni krok prac przed pokazaniem projektu rządowi.

Poniżej kilka oficjalnych ustaleń przekazanych przez ministerstwo środowiska. Projektowana ustawa dotyczy wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z którego zostały wytworzone, a także odpadów, które z nich powstają.

Będzie dążyć do uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych wprowadzając nowe rozwiązania prawne, w tym m.in. ogólnopolski rejestr przedsiębiorców podlegających prawu z zakresu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Rejestr ten ma przyczynić się m.in. do uzyskania w 2014 r. wymaganych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Nowe przepisy mają też pomóc wyeliminować nieuczciwe działania polegające na bezprawnym wystawianiu dokumentów potwierdzających wykonanie odzysku i recyklingu, będących potwierdzeniem wykonania ustawowego obowiązku, jednak bez faktycznego przetworzenia odpadów. W tej chwili jest to dość spory problem, a zdaniem resortu wyłudzenia nie są wcale taką rzadkością.

Ustawodawcy tłumaczą ponadto, że zakładany w projekcie system zagospodarowania odpadów opakowaniowych pozostanie nadal jednym z najmniej obciążających przedsiębiorców i jednym z najbardziej liberalnych systemów w UE, pozostawiającym przedsiębiorcom dużą swobodę działania.

W projekcie zostaną określone wymagania stawiane opakowaniom wprowadzonym do obrotu, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej jako sankcji za nieuzyskanie poziomów odzysku i recyklingu oraz zasady prowadzenia rejestru przedsiębiorców.

Ważnym punktem ustawy ma być zwolnienie z obowiązków określonych przepisami projektowanej ustawy przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach, których masa nie przekroczy w danym roku kalendarzowym 100 kg. Ułatwi to im prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie nie wpłynie znacząco na osiągane przez Polskę poziomy odzysku i recyklingu.W powyższym projekcie przewidziano także możliwość znakowania opakowań. Nie będzie to jednak obowiązkowe.

Wprowadzane zmiany będą również dotyczyć organizacji odzysku, które w swojej nazwie będą musiały dodać wyraz „opakowań”. Pozwoli to wyróżnić je spośród innych organizacji odzysku działających na podstawie odrębnych przepisów. Nowa ustawa przewiduje nałożenie na organizacje odzysku nowego wymagania polegającego na obowiązku przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów, pochodzących z przyjętego obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel przez organizację będą musiały być udokumentowane.

Oprócz tego organizacje odzysku opakowań zostały zobligowane do podniesienia kapitału własnego do 5 mln zł i utrzymywania go w tej wysokości w formie depozytu bankowego. Alternatywną formą do utrzymywania kapitału własnego na rachunku bankowym będzie zabezpieczenie finansowe opłat produktowych za dany rok kalendarzowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Projektowana ustawa zobowiązywać będzie także organizacje odzysku opakowań do wdrożenia Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).