BASF podejmuje kroki w kierunku neutralności klimatycznej

BASF podejmuje kroki w kierunku…

BASF Polska podpisała umowę z PGE Obrót S.A na zakup energii elektrycznej. Zgodnie z ofertą na lata 2021 - 2022, jest ona pozyskiwana w 100% z odnawialnych źródeł energii. 

Łączny wolumen dostarczanej energii elektrycznej w ramach dwuletniego kontraktu wyniesie ok. 50 GWh. Firma BASF Polska skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót ''Naturalnie, że energia'', gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

- W BASF stawiamy sobie ambitne cele środowiskowe dążąc do neutralności klimatycznej. Do 2050 r. chcemy globalnie osiągnąć zerową emisję CO2 i w ten znaczący sposób wesprzeć realizację paryskiego porozumienia o ochronie klimatu. Ale by neutralność klimatyczna miała szansę stać się rzeczywistością, globalne cele muszą się także przekładać na lokalne strategie. Takim przykładem może być podpisanie umowy z PGE Obrót S.A. na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pokrywającej 100% naszego zapotrzebowania - powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska

- Zakład Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej, samą swoja działalnością, przyczynia się do polepszania stanu środowiska – katalizatory redukują bowiem zanieczyszczenia powietrza emitowane przez samochody. Proekologiczne rozwiązania chcemy produkować w sposób przyjazny dla środowiska i naszego otoczenia. Umowa z PGE Obrót S.A. pomoże nam znacznie zmniejszyć całkowity ślad węglowy zakładu. Jednak to dopiero pierwszy krok. Powołaliśmy specjalny zespół wewnętrzny ds. Zielonej Energii, który będzie analizować szersze możliwości w tym obszarze, w tym inwestycje własne BASF. Mam nadzieję, że dzięki takim decyzjom, fabryka w Środzie Śląskiej będzie nie tylko najnowocześniejszym obiektem tego typu należącym do firmy BASF w Europie, ale także na całym świecie – powiedział Jan Garbe, dyrektor Zakładu Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej koło Wrocławia.

W celu potwierdzenia pochodzenia nabywanej od PGE Obrót zielonej energii, Klienci otrzymują dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE) potwierdzający korzystanie z oferty "Naturalnie, że energia" i wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. 

Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

pge

- Stale przybywa firm, dla których aspekt ekologiczny jest ważną częścią działalności i które taką samą wagę przykładają do wyników, co do społecznej odpowiedzialności biznesu w postaci troski o środowisko. Zapewnianie naszym klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE i głównych kierunków rozwoju portfolio produktowego PGE Obrót -  mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Oferta ''Naturalnie, że energia''  jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100% całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100% zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

BASF dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 25% do roku 2030 oraz osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Jedną z ważnych dźwigni do dalszego ograniczania emisji jest zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych energią elektryczną wytwarzaną bez ich udziału. BASF ma zabezpieczyć wymagane ilości energii odnawialnej poprzez podejście ''wytworzyć i nabyć'' (''make and buy''). Chodzi o zamiar wprowadzenia do tego projektu współinwestorów finansowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie kapitału.

BASF pracuje też nad zwiększeniem skali technologii niskoemisyjnych do rozmiarów przemysłowych. Firma przewiduje wdrożenie po roku 2030 technologii takich jak metody produkcji wodoru bez emisji CO2 oraz elektrycznie ogrzewane krakery parowe, co znacznie zwiększy jej zapotrzebowanie na energię odnawialną. Krakery parowe mają niezwykle istotne znaczenie dla produkcji podstawowych chemikaliów i wymagają znacznej ilości energii do rozłożenia węglowodorów na olefiny i aromaty pod wpływem wysokich temperatur i ciśnienia. Morskie farmy wiatrowe mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu wymaganych ilości energii odnawialnej.

Firmy BASF i Vattenfall podpisały umowę na zakup przez BASF 49,5% udziałów w farmie wiatrowej Hollandse Kust Zuid (HKZ) należącej do Vattenfall. Cena zakupu wynosi 0,3 miliarda EUR i uwzględnia stan realizacji projektu. Wliczając wkład BASF w finansowanie budowy farmy wiatrowej, całkowite zaangażowanie firmy wynosi około 1,6 mld EUR. Do zamknięcia transakcji powinno dojść w czwartym kwartale 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich władz. Budowa farmy wiatrowej na morzu rozpocznie się w lipcu 2021 r.

Po pełnym uruchomieniu będzie to największa morska farma wiatrowa na świecie: 140 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej równej 1,5 gigawata. Farma wiatrowa Hollandse Kust Zuid będzie również pierwszą w pełni komercyjną morską farmą wiatrową na świecie, nieotrzymującą żadnych subsydiów cenowych na produkowaną energię. Oczekuje się, że pełne uruchomienie instalacji nastąpi w 2023 r. Znaczną część energii elektrycznej produkowanej przez HKZ zarezerwowano dla holenderskich klientów firmy Vattenfall.

BASF nabywa energię elektryczną z farmy wiatrowej za swój udział własnościowy poprzez długoterminową umowę zakupu energii. Pozwoli to firmie na wdrożenie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii w kilku zakładach produkcyjnych na terenie Europy. Zakład Verbund firmy BASF w Antwerpii będzie w znacznym stopniu korzystać z energii odnawialnej. To największy zakład produkcji chemicznej w Belgii oraz drugi co do wielkości zakład Grupy BASF na świecie.

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska