Będą zmiany w recyklingu akumulatorów

Będą zmiany w recyklingu akumulatorów
Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Zmiany mają dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do rozporządzenia KE ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Dla recyklerów duże znaczenie ma doprecyzowanie przepisów związanych z przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dotychczas proces ten mógł odbywać się wyłącznie w zakładach, w których następuje przetwarzanie oraz recykling zarówno ołowiu i jego związków, jak i tworzyw sztucznych.

Nowelizacja będzie dopuszczała możliwość przetwarzania baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych także w innych zakładach, spełniających odpowiednie wymogi zapewniające ochronę dla zdrowia ludzi i dla środowiska (wymogi ustawy o odpadach określającej właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi). Jednak zakłady nieprowadzące recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać (powstałe w wyniku przetwarzania ww. zużytych baterii i akumulatorów) frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji. Jeśli tego nie zrobią będą podlegały karze - od 5 tys. zł do 1 miliona zł.

Projekt nowelizacji przewiduje także zwolnienia dla małych producentów dotyczące osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Uproszczenia obejmują także takie obszary, jak organizowanie i finansowanie ich zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Ze zwolnień mogliby skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nie przekraczającej 100 kg.

W projekcie ustawy uzupełniono definicję wprowadzającego baterie i akumulatory. Dodano też definicję podmiotu pośredniczącego oraz dodatkowe obowiązki dla tych podmiotów. Są to m.in. obowiązek wpisu do rejestru, który będzie utworzony w ramach przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.

Uszczegółowione zostały przepisy dotyczące przekazywania informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów. W projekcie określono też, że sprawozdania z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu będą przekazywane do marszałków województw.

Uproszczeniu uległy ponadto kwestie dotyczące wypełniania obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz obliczania wysokości opłaty na ten cel. Zaproponowano prostszy mechanizm wyznaczania wielkości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Ma być ona liczona od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów, przy stawce 0,02 zł za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów. Jednocześnie, jeśli wysokość środków, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekroczy 10 zł (w danym roku kalendarzowym) - nie będzie on musiał finansować kampanii w tym roku.

Projekt ustawy zakłada także rezygnację z nakładania na marszałków wojewódzkich obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Czytaj więcej: Recykling 414 Prawo 232